Dissenser i regjeringen

Det har ikke vært noen dissenser i regjeringen i perioden 1. januar – 30. juni 2018.

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Dag Terje Andersen, Magne Rommetveit og Kristian Torve, fra Høyre, Svein Harberg og Bente Stein Mathisen, fra Fremskrittspartiet, Mazyar Keshvari og Ulf Leirstein, fra Senterpartiet, Nils T. Bjørke, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes og fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, merker seg at det ikke har vært noen dissenser i regjeringen i den aktuelle perioden.