Komiteens gjennomgang av benådningssaker i perioden 1. januar til 30. juni 2018

Stortinget har den 29. oktober 2018 mottatt følgende tallmessige oppstilling fra Justis- og beredskapsdepartementet om benådningssøknader innvilget i tidsrommet 1. januar til 30. juni 2018:

«Første halvår 2018 er det innvilget 6 søknader om benådning for ilagt straff etter straffeloven eller annen lov, slik:

A. Frihetsstraff

Benådning uten prøvetid

0

Benådning til betinget straff

med prøvetid på 2 år, jf. straffeloven § 34

3

Benådning til løslatelse på prøve

hvor soning er påbegynt

0

Benådning til betinget straff med prøvetid

og ubetinget bot

0

Benådning etter klage til Kongen

1

B. Bøter

Hel eller delvis benådning,

betinget benådning

2

C. Samfunnsstraff

Delvis eller betinget benådning

0

I henhold til kongelig resolusjon 5. juni 1981 om delegering av Kongens myndighet etter Grunnloven § 20 til å avslå søknader om benådning til Justis- og beredskapsdepartementet, har departementet i samme tidsrom avslått til sammen 25 søknader, slik:

A. Fengselsstraff

8

B. Forvaring

1

C. Bøter

16

I samme periode er 3 klager over departementets avslag på søknad om benådning ikke tatt til følge av Kongen i statsråd. Én klage er tatt til følge ved at benådning er innvilget, jf. ovenfor.»

Komiteen har ingen merknader til benådningssakene i perioden 1. januar til 30. juni 2018.