Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innst. 149 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: valgkomiteen
  • Sidetal: 1
Til Stortinget

Bakgrunn

Kristelig Folkepartis stortingsgruppe har anmodet om endringer i de faste komiteers sammensetning som innebærer at antall medlemmer i arbeids- og sosialkomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen endres.

Det må etter Stortingets forretningsorden § 11 første ledd fattes et separat vedtak om dette.

Valgkomiteen vil gi innberetning om endringene i de faste komiteers sammensetning.

Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Arbeids- og sosialkomiteen skal ha 13 medlemmer.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ha 9 medlemmer.

Oslo, i valgkomiteen, den 30. januar 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

leder