Bakgrunn

Kristelig Folkepartis stortingsgruppe har anmodet om endringer i de faste komiteers sammensetning som innebærer at antall medlemmer i arbeids- og sosialkomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen endres.

Det må etter Stortingets forretningsorden § 11 første ledd fattes et separat vedtak om dette.

Valgkomiteen vil gi innberetning om endringene i de faste komiteers sammensetning.