Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Arbeids- og sosialkomiteen skal ha 13 medlemmer.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ha 9 medlemmer.