Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Dette dokument

  • Innst. 154 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: Stortingets presidentskap
  • Sidetal: 2
Til Stortinget

Innledning

Stortinget vedtok 27. februar 2018, jf. Innst. 135 S (2017–2018) at lønnen for Høyesteretts medlemmer fra 1. oktober 2017 skulle være:

Høyesterettsjustitiarius kr 2 052 184 per år

Høyesterettsdommer kr 1 770 068 per år

Lønnen ble regulert opp med kr 55 896 per år for høyesterettsjustitiarius og kr 48 212 per år for høyesterettsdommer.

Utviklingen i Høyesteretts lønn har siden 2011 vært følgende:

01.10.2011

01.10.2012

01.10.2013

01.10.2014

01.10.2015

01.10.2016

01.10.2017

Høyesterettsjustitiarius

1 724 000

1 802 000

1 875 083

1 940 000

1 949 500

1 996 288

2 052 184

Høyesterettsdommer

1 487 000

1 554 000

1 617 027

1 673 000

1 681 500

1 721 856

1 770 068

Presidentskapets merknader

De siste 10 årene har det ved behandlingen i Stortinget vært lagt til grunn at lønnsutviklingen for høyesterettsdommere bør følge nivået og lønnsutviklingen i det øvre sjikt av statlige lederlønninger.

Ved regulering av lønnen til dommerne i Høyesterett har derfor presidentskapet særlig vektlagt den faktiske lønnsutviklingen for lederne i statens lederlønnssystem året før og utviklingen for dommerne i første og annen instans. I tillegg har presidentskapet merket seg lønnsoppgjøret i privat og offentlig sektor, samt oppgjøret for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

Landets øverste dommere har en funksjon både faglig og konstitusjonelt som gjør det uheldig dersom lønnsutviklingen blir liggende under lønnsutviklingen i det øverste sjikt av de statlige lederlønninger. Lønnsutviklingen for Høyesteretts dommere har over tid vært på nivå med gjennomsnittlig avtalt lønn for lederne i statens lederlønnssystem og gjennomsnittlig lønnsutvikling for dommerne i lag- og tingrettene, men lavere enn for lederne i disse domstolene. Samtidig mener presidentskapet at det også vil være riktig å se noe hen til den alminnelige lønnsutvikling.

Presidentskapet viser til tidligere uttalelser om rekrutteringssituasjonen og det faktum at dommerembetene i Høyesterett må være «attraktive sammenliknet med andre karrieremuligheter for de dyktigste og mest erfarne juristene», slik det er uttrykt i Innst. 168 S (2011–2012). Det er viktig at rekrutteringen til Høyesterett skjer både fra privat sektor og offentlig sektor, herunder fra både ting- og lagmannsrettene.

Presidentskapet er av den oppfatning at dagens lønnsnivå for Høyesteretts dommere ivaretar hensynet til rekruttering på en tilfredsstillende måte. Lønn er ett av flere forhold som påvirker rekruttering. Lønnsreguleringen bør følge lønnsutviklingen for lederne i statens lederlønnssystem og utviklingen for dommerne i første og annen instans for relativt sett å ligge på samme nivå.

Presidentskapet vil til slutt vise til at Høyesterett fikk en svært lav lønnsøkning i 2015, og at det er reist spørsmål ved om dette bør resultere i en kompensasjon. Presidentskapet vil peke på at Høyesterett over tid totalt sett har hatt en lønnsutvikling på linje med grupper det er naturlig å sammenligne dem med, og vil derfor ikke anbefale at det gis en særskilt kompensasjon for oppgjøret i 2015.

Etter en samlet vurdering av de nevnte forhold foreslår presidentskapet å øke lønnen med kr 61 566 for Høyesterettsjustitiarius og kr 53 102 for øvrige høyesterettsdommere.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Med virkning fra 1. oktober 2018 fastsettes lønnen for Høyesteretts dommere slik:

Høyesterettsjustitiarius kr 2 113 750

Høyesterettsdommer kr 1 823 170

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 31. januar 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja