Innledning

Utenriks- og forsvarskomiteen fremmer i innstillingen forslag til lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU. Forslag til stortingsvedtak om samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU, legges frem i en egen innstilling, Innst. 196 S (2018–2019), jf. Stortingets forretningsorden § 31 sjette ledd.