Innledning

Utenriks- og forsvarskomiteen legger i innstillingen frem forslag til stortingsvedtak vedrørende samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU. Forslag til lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU legges frem i en egen innstilling, Innst. 195 L (2018–2019), da det følger av Stortingets forretningsorden § 31 sjette ledd at stortingsvedtak og vedtak om lov ikke kan behandles i samme innstilling.