Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter

Dette dokument

  • Innst. 218 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: Stortingets presidentskap
  • Sidetal: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), som ble etablert 1. juli 2015, er organisatorisk underlagt Stortinget. Institusjonens hovedoppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettighetsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig.

Det fremgår av lov 22. mai 2015 nr. 33 om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter at institusjonens direktør oppnevnes av Stortinget for en periode på seks år. Direktørens ansvarsoppgaver er nærmere fastsatt i instruksen for institusjonen, som bl.a. slår fast at direktøren har ansvaret for den daglige administrative, personalmessige og faglige ledelse av institusjonen, og for institusjonens interne organisering innenfor de rammer som styret fastsetter.

For direktørstillingen kreves høye faglige kvalifikasjoner, herunder juridisk eller annen kompetanse om menneskerettigheter, i tillegg til erfaring fra menneskerettighetsarbeid. Det er også stilt krav om personlig egnethet. I Innst. 216 L (2014–2015) forutsetter presidentskapet at direktøren må ha høy integritet, faglig tyngde, gode lederegenskaper og evne til samarbeid og kommunikasjon. Det pekes også på at direktøren må ha de egenskaper som kreves for å kunne skape den nødvendige tillit til institusjonen i alle leirer.

Den 31. august 2018 ble det kjent at direktør Petter Wille fratrådte sin stilling ved NIM med umiddelbar virkning. Presidentskapet besluttet i møte 11. september 2018 å konstituere nestleder Adele Matheson Mestad som direktør frem til ny direktør tiltrer. Stillingen som direktør ble i desember 2018 eksternt kunngjort med søknadsfrist 4. februar 2019.

Etter grundige overveielser har presidentskapet besluttet å innstille konstituert direktør Adele Matheson Mestad som ny direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter.

Adele Matheson Mestad (f. 1980) er cand.jur. fra 2005 og har en master (LLM) i internasjonale studier fra New York University.

Mestad jobbet som advokat hos Regjeringsadvokaten fra 2006–2016 og fikk møterett for Høyesterett i 2013. Hos Regjeringsadvokaten hadde hun bl.a. som oppgave å rådgi ulike forvaltningsorganer om spørsmål knyttet til menneskerettigheter, og hun hadde også ansvar for saker som reiste menneskerettsspørsmål både for nasjonale domstoler og for Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Mestad har vært oppnevnt som mekler hos Riksmekleren siden 2015, der hun har meklet i interessetvister mellom partene i arbeidslivet.

Mestad ble ansatt som nestleder/assisterende direktør i NIM i 2016. I september 2018 ble hun midlertidig konstituert som direktør.

Adele Matheson Mestad har sagt seg villig til å tre inn i stillingen som direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter.

Presidentskapets tilråding

Tilrådingen fremmes av et samlet presidentskap.

Presidentskapet rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter for tidsrommet 1. april 2019 til 31. mars 2025 oppnevnes Adele Matheson Mestad.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 14. mars 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja