Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen sørge for at retten til å drive havbruk i vår felles allmenning tidsbegrenses.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning med sikte på å innføre en tidsbegrensning av nye havbrukstillatelser, og komme tilbake til Stortinget med forslag om hvordan dette kan gjennomføres. Tillatelsene må ha en varighet og overgangsordninger som gir forutsigbarhet for investeringer, innovasjon og forsvarlig drift. En slik utredning bør også omfatte en vurdering av varighet på allerede gitte tillatelser, og om det kan settes en tidsbegrensning for disse.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:
Forslag 3

Stortinget ber regjeringen utrede en ordning med at staten leier ut konsesjoner til de mindre selskapene.