Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019–2022)

Til Stortinget

Sammendrag

Innledning

I proposisjonen fremmes forslag til endringer i statsbudsjettet for 2019 som følge av ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom regjeringen og partene i arbeidslivet (IA-avtalen 2019–2022). Det er gjort betydelige endringer i avtalens virkemidler, og finansiering skal gjøres gjennom omprioritering av midler som tidligere har blitt benyttet til andre tiltak innenfor IA-avtalen.

Det vises til proposisjonen, der det er nærmere redegjort for IA-avtalen 2019–2022.

Det tas sikte på å komme raskt i gang med implementeringen for å bidra til å nå målene om lavere sykefravær og redusert frafall, i samarbeid med partene i arbeidslivet. Erfaringsmessig tar det imidlertid noe tid før nye tiltak kan settes i verk og midler tas i bruk. Utviklingen vil bli fulgt nøye, og departementet vil komme tilbake til Stortinget dersom det er behov for det.

Forslag til bevilgningsendringer

Kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

Post 22 (Ny) Kunnskapsutvikling i IA-avtalen m.m., kan overføres

Det foreslås å opprette en ny post 22 Kunnskapsutvikling i IA-avtalen m.m. med stikkordet «kan overføres» som skal dekke utgifter til ulike tiltak og virkemidler i IA-avtalen.

Det vises til proposisjonen, hvor det er nærmere gjort rede for tiltakene og virkemidlene.

Når fordeling av økonomiske rammer foreligger, vil departementet komme tilbake til Stortinget med eventuelle forslag til nødvendige bevilgningsendringer.

Samlet foreslås en bevilgning på 81 mill. kroner under kap. 601 ny post 22.

Post 70 Tilskudd

Bevilgningen på posten er 34,7 mill. kroner.

Bevilgningen under kap. 601 post 70 foreslås økt med 2 mill. kroner for utarbeides en ny kursmodul om sykmeldingsarbeid i Senter for kvalitet i legekontor (SKIL).

Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten

Post 1 Drifsutgifter

Bevilgningen på posten er 11 671,1 mill. kroner.

Bevilgningen foreslås økt med 15 mill. kroner til personellressurser til forsøk med kompetansetiltak for sykmeldte, jf. omtale under kap. 2650 post 76.

Samtidig foreslås det en reduksjon av bevilgningen på 4,3 mill. kroner som følge av at de regionale IA-rådene ikke er videreført i ny IA-avtale.

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 605 post 1 økt med 10,7 mill. kroner.

Post 22 Forsknings- og utredningsaktiviteter

Bevilgningen på posten er 54,2 mill. kroner.

Bevilgningen foreslås økt med 3 mill. kroner for å dekke utgifter til evaluering av ordningen med tilskudd til ekspertbistand og forsøk med kompetansetiltak for sykmeldte, jf. omtale under kap. 2650 post 76.

Kap. 640 Arbeidstilsynet

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten er 639,5 mill. kroner.

Det foreslås en økning av Arbeidstilsynets driftsbevilgning på 25 mill. kroner for å dekke utgifter til arbeidsmiljøsatsing. Det skal etableres en nettportal, og det er i avtalen lagt til grunn 20 mill. kroner til nettportalen i 2019.

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 640 post 1 økt med 45 mill. kroner.

Kap. 643 Statens arbeidsmiljøinstitutt

Post 50 Statstilskudd

Bevilgningen på posten er 124,9 mill. kroner.

Det forslås en økning av STAMIs bevilgning for å dekke utgifter til den nye arbeidsmiljøsatsingen.

Bevilgningen foreslås økt med 25 mill. kroner.

Kap. 2650 Sykepenger

Post 73 Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres

Bevilgningen på posten er 268,7 mill. kroner.

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og tilskudd til BHT-honorar er avviklet fra 1. januar 2019, og det er derfor ikke behov for bevilgning til formålet i 2019.

Bevilgningen foreslås derfor redusert med 268,7 mill. kroner.

Post 76 (Ny) Tilskudd til ekspertbistand og kompetansetiltak for sykmeldte, kan overføres

Det foreslås å opprette en ny post 76 Tilskudd til ekspertbistand og kompetansetiltak for sykmeldte med stikkordet «kan overføres».

Det vises til proposisjonen, hvor det er redegjort for tilskuddsordningen for ekspertbistand.

Det foreslås at 48,5 mill. kroner av den årlige rammen for tiltaket bevilges over tilskuddsposten. Det legges opp til at tilskuddsordningen skal evalueres, og at 1,5 mill. kroner settes av til dette formålet, jf. omtale under kap. 605 post 22.

Det foreslås at utgifter som vil inngå i forsøket med kompetansetiltak for sykmeldte, bevilges over tilskuddsposten. Det foreslås at 53,5 mill. kroner av den årlige rammen for tiltaket bevilges over denne posten. Det vil være behov for tilhørende personellressurser i Arbeids- og velferdsetaten, og det foreslås at 15 mill. kroner bevilges over etatens driftsbevilgning, jf. omtale under kap. 605 post 1. Det legges opp til at forsøket skal evalueres, og at 1,5 mill. kroner av den årlige rammen for tiltaket settes av til dette formålet, jf. omtale under kap. 605 post 22.

Samlet foreslås en bevilgning på 102 mill. kroner under kap. 2650 ny post 76.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Arild Grande, Eigil Knutsen, Anne Sandum og Hadia Tajik, fra Høyre, Margret Hagerup, Heidi Nordby Lunde og Kristian Tonning Riise, fra Fremskrittspartiet, Helge André Njåstad og lederen Erlend Wiborg, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Sosialistisk Venstreparti, Solfrid Lerbrekk, fra Venstre, Terje Breivik, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Sigbjørn Toskedal, viser til inngått avtale mellom partene i arbeidslivet om ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen 2019–2022).

Komiteen merker seg at innretningen av virkemidlene gjøres generell og heretter vil treffe hele arbeidslivet, og at det er lagt særlig vekt på målrettet innsats mot bransjer og sektorer som har potensial for reduksjon i sykefravær og frafall.

Det er inngått avtale om en rekke nye virkemidler med tilhørende økonomiske rammer på til sammen 273 mill. kroner.

Komiteen mener partene synes å ha kommet frem til en avtale som gir nye og viktige virkemidler for å nå målet om redusert sykefravær og utstøting fra arbeidslivet, og slutter seg til forslag til omprioriteringer og bevilgning.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener IA-samarbeidet er vårt viktigste verktøy for å forebygge fravær og frafall fra arbeidslivet. Etter disse medlemmers syn bør kompetanse være en viktig del av IA-avtalen for å redusere problemer med uhelse som kommer av manglende mestring på arbeidsplassen.

Disse medlemmer viser til at IA-avtalens videre eksistens var usikker da både regjeringen og deler av arbeidsgiversiden uttrykte skepsis til en ny avtale fordi hovedmålsettingen om å redusere sykefraværet med 20 pst. sammenlignet med 2001-nivået ikke er oppnådd. Til tross for manglende måloppnåelse har IA-avtalen sammen med andre samfunnsforhold bidratt til å redusere sykefraværet tilsvarende sykelønnsutbetalinger på 128 mrd. kroner mellom 2001 og 2017.

Disse medlemmer mener det er svært gledelig at full lønn under sykdom består i en ny IA-avtaleperiode. Dagens sykelønnsordning er et spleiselag mellom arbeidsgiver og staten, som dermed har et felles ansvar sammen med arbeidstaker for å redusere sykefraværet.

Disse medlemmer mener kompetansehevende tiltak er en avgjørende del av inkluderingspolitikken. Bruk av kompetansehevende tiltak for Nav-brukere har gått ned de senere år. For å snu utviklingen må det satses på kompetansetiltak for arbeidstakere i jobb og mennesker på vei tilbake til jobb. I det videre arbeidet mener disse medlemmer retten til kompetansehevende tiltak må lovfestes og delvis finansieres gjennom et kompetansefond som administreres av arbeidslivets parter.

Disse medlemmer viser til at den inngåtte IA-avtalen mangler konkret delmål om å få flere funksjonshemmede i arbeid. Disse medlemmer viser til at funksjonshemmedes organisasjoner er uenige i at funksjonshemmede ikke nevnes i den nye IA-avtalen.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

22 (Ny)

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen m.m., kan overføres, bevilges med

81 000 000

70

Tilskudd, forhøyes med

2 000 000

fra kr 34 730 000 til kr 36 730 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 660 000

fra kr 11 671 125 000 til kr 11 681 785 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 54 185 000 til kr 57 185 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

45 000 000

fra kr 639 500 000 til kr 684 500 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd, forhøyes med .

25 000 000

fra kr 124 875 000 til kr 149 875 000

2650

Sykepenger

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres, nedsettes med

268 660 000

fra kr 268 660 000 til kr 0

76 (Ny)

Tilskudd til ekspertbistand og kompetansetiltak for

sykmeldte, kan overføres, bevilges med

102 000 000

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 9. april 2019

Erlend Wiborg

leder og saksordfører