Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 9. april 2019

Lene Vågslid

Emilie Enger Mehl

leder

ordfører