Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli–31. desember 2018

Dette dokument

 • Innst. 276 S (2018–2019)
 • Kjeldedokument:
 • Utgivar: kontroll- og konstitusjonskomiteen
 • Sidetal: 3
Til Stortinget

Innledning

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i medhold av Stortingets forretningsorden § 14 nr. 9 første ledd bokstav a, jf. Grunnloven § 75 bokstav f, gjennomgått statsrådets protokoller for andre halvår 2018.

Dissenser i regjeringen

Det har ikke vært noen dissenser i regjeringen i perioden 1. juli–31. desember 2018.

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen og Magne Rommetveit, fra Høyre, Svein Harberg og Bente Stein Mathisen, fra Fremskrittspartiet, Hanne Dyveke Søttar, fra Senterpartiet, Nils T. Bjørke, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, og uavhengig representant Ulf Leirstein, merker seg at det ikke har vært noen dissenser i regjeringen i den aktuelle perioden.

Komiteens gjennomgang av benådningssaker i perioden 1. juli til 31. desember 2018

Stortinget har den 20. mars 2019 mottatt følgende tallmessige oppstilling fra Justis- og beredskapsdepartementet om benådningssøknader innvilget i tidsrommet 1. juli til 31. desember 2018:

«Annet halvår 2018 er det innvilget 3 søknader om benådning for ilagt straff etter straffeloven eller annen lov, slik:

A. Frihetsstraff

Benådning uten prøvetid

0

Benådning til betinget straff med prøvetid på 2 år, jf. straffeloven § 34

2

Benådning til løslatelse på prøve hvor soning er påbegynt

0

Benådning til betinget straff med prøvetid og ubetinget bot

0

Benådning etter klage til Kongen

0

B. Bøter

Hel eller delvis benådning, betinget benådning

1

C. Samfunnsstraff

Delvis eller betinget benådning

0

I henhold til kongelig resolusjon 5. juni 1981 om delegering av Kongens myndighet etter Grunnloven § 20 til å avslå søknader om benådning til Justis- og beredskapsdepartementet, har departementet i samme tidsrom avslått til sammen 29 søknader, slik:

A. Fengselsstraff:

15

B. Bøter:

12

C. Samfunnsstraff:

2

D. Forvaring:

0

I samme periode er 1 søknad om benådning avslått av Kongen i statsråd. Det er ikke behandlet klagesaker i denne perioden.»

Komiteen har ingen merknader til benådningssakene i perioden 1. juli til 31. desember 2018.

Komiteens gjennomgang av forskrifter fastsatt og opphevet i statsråd i perioden 1. juli–31. desember 2018

Følgende forskrifter er fastsatt, endret eller opphevet i statsråd i perioden 1. juli til 31. desember 2018:

Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU).

Forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2019.

Forskrift om endringer i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om oppheving av forskrifter med hjemmel i tidligere adopsjonslov.

Forsvarsdepartementet

Forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet (virksomhetssikkerhetsforskriften).

Forskrift om sikkerhetsklarering og annen klarering (klareringsforskriften).

Forskrift om kryptosikkerhet.

Forskrift om utenlandske fartøyers anløp til og ferdsel i norsk territorialfarvann. Forskrift om militære forbudsområder.

Forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret.

Forskrift om sikkerhetslovens anvendelse for Svalbard og Jan Mayen.

Forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret.

Forskrift om behandling av ATOMAL.

Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Forskrift om endringer i forskrift 17. desember 2004 nr. 1661 om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika.

Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling og i enkelte andre forskrifter (navneendring Strålevernet).

Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift av 28. oktober 2016 nr. 1258 om elektronisk kommunikasjon med domstolene.

Forskrift om hvilke domstoler forskrift om opptak i retten § 6 gjelder for.

Forskrift om endring i kommunikasjonskontrollforskriften.

Forskrift om endring i forskrift 28. oktober 2016 nr. 1258 om elektronisk kommunikasjon med domstolene.

Forskrift om endring i inkassoforskriften m.m.

Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av Levanger kulturmiljø, Levanger kommune, Trøndelag.

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland.

Forskrifter om vern for 22 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Østfold og Hedmark.

Forskrifter om vern for 40 skogområder i fylkene Sogn og Fjordane, Rogaland, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, Oppland og Trøndelag.

Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 26. oktober 2012 nr. 993 om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Forskrift om endringer i forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Forskrift om endringer i forskrift om endring i forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1477 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift 19. desember 2014 nr. 1716 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker.

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

Forskrift om endring i forskrift 19. september 2003 nr. 1164 om prikkbelastning.

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften).

Forskrift om endring i finansforetaksforskriften.

Forskrift om endring i forskrift om elektronisk betalingsenhet i motorvogner.

Forskriftsgjennomgang

Komiteen viser til at forskrifter fastsatt av Kongen i statsråd inngår som en del av komiteens halvårlige gjennomgang av statsrådets protokoller.

Komiteen har ingen merknader til forskriftene som er fastsatt, endret eller opphevet i perioden 1. juli til 31. desember 2018.

Komiteens gjennomgang av embetsutnevnelser

Komiteen viser til sin merknad i Innst. 443 S (2010–2011) og tidligere merknader om at departementene rutinemessig skal oversende utvidede søkerlister, der det gis opplysninger om samtlige søkere, inkludert de som har fått sitt navn unntatt offentlighet.

Komiteen har ingen merknader til embetsutnevnelsene i perioden 1. juli til 31. desember 2018.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli– 31. desember 2018 vedkommende:

 • Statsministerens kontor

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Barne- og likestillingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

  – vedlegges protokollen.

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 14. mai 2019

Dag Terje Andersen

leder og ordf. for Statsministerens kontor

Eva Kristin Hansen

ordf. for Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet

Magne Rommetveit

ordf. for Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet

Bente Stein Mathisen

ordf. for Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Svein Harberg

ordf. for Kulturdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ulf Leirstein

ordf. for Finansdepartementet

Hanne Dyveke Søttar

ordf. for Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Nils T. Bjørke

ordf. for Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet