Innhald

4. Anmodningsvedtak fra stortingssesjonen 2015–2016 og tidligere

Komiteens generelle merknader vedr. andre anmodningsvedtak 2015–2016

Komiteen viser til oversikten over uavsluttede vedtak per departement avslutningsvis i dette kapitlet. Komiteens gjennomgang av anmodningsvedtakene inkluderer alle vedtak som er omtalt i budsjettproposisjonene i tillegg til vedtakene omtalt i Meld. St. 12 (2018–2019).

Komiteen viser for øvrig til at utdannings- og forskningskomiteen i sitt svarbrev av 28. mars 2019 til komiteen har følgende generelle uttalelse om vedtak fra stortingssesjonen 2015–2016:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at regjeringen i Meld. St. 12 (2018–2019) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017–2018 ikke har fulgt opp vedtak fra stortingssesjon 2015–2016 til tross for at det oppgis i Prop. 1 S (2018–9) at en rekke av Stortingets vedtak ikke er kvittert ut.»

Komiteen har merknader til følgende vedtak fra stortingssesjonen 2015–2016 og tidligere:

4.1 Barne- og likestillingsdepartementet

Vedtak nr. 740 (2015–2016)

Vedtaket gjelder bruk av tvang i barnevernet.

Komiteen har merket seg at Bufdir i 2019–2020 skal gå gjennom og gi tilrådinger på området. Komiteen avventer tilbakemelding på at gjennomgangen av bruken av tvang når det gjelder barn innenfor barnevernet og fosterhjemsomsorgen har funnet sted før vedtaket kan kvitteres ut.

Vedtak nr. 744, 31. mai 2016

Komiteen viser til at familie- og kulturkomiteen i sitt svarbrev av 2. april 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteen medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at departementet i Prop. 1 S (2018–2019) uttaler at Bufdir er gitt i oppdrag å vurdere forslag til tiltak, og at de vil komme tilbake til Stortinget med den videre oppfølgingen av vedtaket på egnet måte. Dette medlem mener det er uholdbart at det snart har gått tre år siden vedtaket blei fattet av et flertall på Stortinget uten at oppfølgingen kan sies å være utkvittert. Også når det gjelder vedtak nr. 789 og nr. 790 fra juni 2017 så vises det i Meld. St. 12 (2018–2019) til et fortsatt pågående arbeid, uten at det i praksis har medført konkrete tiltak for forbedringer for adopsjon av barn, som var Stortingets intensjon med alle tre forslagene.»

4.2 Helse- og omsorgsdepartementet

Vedtak nr. 437.2 (2015–2016)

«Stortinget ber regjeringen om å legge til rette for at helsepersonell blant beboere på mottak rekrutteres slik at kommunene kan bruke asylsøkere med helsefaglig utdanning som norsk helsepersonells medhjelper.»

Komiteen viser til at helse- og omsorgskomiteen i sitt svarbrev av 29. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteen viser til at en enstemmig komité i Innst. 11 S (2018–2019) påpekte at Justis- og beredskapsdepartementet 22. august 2017 sendte på høring forslag til endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Komiteen viste da til at departementet ikke gikk videre med forskriftsendringen fordi det møtte innvendinger i høringsrunden. Komiteen mener derfor at vedtaket ikke kan anses som utkvittert.»

Komiteen viser til at regjeringen ikke finner det formålstjenlig å gjennomføre vedtaket og minner om at anmodningsvedtak man ikke vil gjennomføre skal oppheves ved et eget opphevingsvedtak.

Vedtak nr. 545 (2015–2016)

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak om basestrukturen for luftambulansen i Norge.»

Komiteen viser til at helse- og omsorgskomiteen i sitt svarbrev av 29. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteen viser til at et flertall i Innst. 11 S (2018–2019) påpekte at vedtaket ber om en sak til Stortinget. Da dette ikke er fulgt opp, anses ikke vedtaket for utkvittert.»

Komiteen viser til anmodningsvedtakets ordlyd hvor det står at Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak. Komiteen registrerer at det ikke er fremlagt noen sak om basestrukturen for luftambulansen og avventer denne før anmodningsvedtaket kvitteres ut.

Vedtak nr. 627 (2015–2016)

«Stortinget ber regjeringen vurdere å gi alle kvinner med alvorlig rusmiddelavhengighet tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon.»

Komiteen viser til at helse- og omsorgskomiteen i sitt svarbrev av 29. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteen viser til at en enstemmig komité i Innst. 11 S (2018–2019) påpekte at saken fortsatt er under behandling, og forventer videre oppfølging av vedtaket. Komiteen merket seg at vedtaket var over to år gammelt, og det har vært anledning til å høste erfaringer fra gratis prevensjon til kvinner i LAR.»

Komiteen viser til at saken fortsatt er under behandling og opprettholder vedtaket i påvente av videre oppfølging.

Vedtak nr. 628 (2015–2016)

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles krav til at helsetjenesten skal gi alle kvinner i reproduktiv alder som skal starte opp i LAR, grundig informasjon om LAR-behandling og graviditet. Kvinner i LAR som ønsker å få barn, må få tilbud om hjelp til nedtrapping av LAR-medikamenter, men det understrekes at det må gjøres individuelle vurderinger av konsekvensene av en eventuell nedtrapping.»

Komiteen viser til at helse- og omsorgskomiteen i sitt svarbrev av 29. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteen viser til at en enstemmig komité i Innst. 11 S (2018–2019) påpekte at departementet har gitt helseforetakene oppdrag for å sikre at kvinner i LAR får informasjon og tilbud om nedtrapping av LAR-medikamenter, men at komiteen avventer Helsedirektoratets revidering av retningslinje for LAR, før vedtaket kan kvitteres ut.»

Komiteen viser til helse- og omsorgskomiteens merknader i Prop.1 S (2018–2019), hvor det fremgår at komiteen vil avvente Helsedirektoratets revidering av retningslinjer for LAR før vedtaket kan utkvitteres. Komiteen slutter seg til helse- og omsorgskomiteens vurdering.

Vedtak nr. 658 (2015–2016)

«Stortinget ber regjeringen om å utrede modeller og en infrastruktur for et trygt og etisk forsvarlig samarbeid mellom norske offentlige biobanker, helseregistre og industrielle aktører.»

Komiteen viser til at helse- og omsorgskomiteen i sitt svarbrev av 29. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteen viser til at en enstemmig komité i Innst. 11 S (2018–2019) påpekte at Helsedatautvalgets rapport og innspillene fra høringsrunden nå følges opp gjennom helsedataprogrammet og arbeidet med å etablere en helseanalyseplattform. Komiteen merket seg videre at målet er å etablere en nasjonal infrastruktur for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata som ivaretar behovene for forskere, helsetjenesten, næringslivet og andre aktører på en mer effektiv måte. Komiteen bemerket at det likevel gjenstår beslutninger som ytterligere vil fremme samarbeid mellom norske offentlige biobanker, helseregistre og industrielle aktører. Komiteen kunne på dette grunnlag ikke anse vedtaket som endelig utkvittert.»

Komiteen viser til helse- og omsorgskomiteens merknader til anmodningsvedtak i Prop. 1 S (2018–2019) hvor det fremgår at komiteen ikke mener at vedtaket kan kvitteres ut. Komiteen opprettholder vedtaket.

Vedtak nr. 786 (2015–2016)

«Stortinget ber regjeringen i arbeidet med ungdomshelsestrategien foreslå tiltak for å motvirke at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjennom reklame generelt, og reklame i offentlige rom spesielt.»

Komiteen viser til at helse- og omsorgskomiteen i sitt svarbrev av 29. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteen viser til at en enstemmig komité i Innst. 11 S (2018–2019) påpekte at tiltak for å motvirke at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjennom reklame generelt, og at reklame i offentlige rom spesielt ikke ble foreslått i regjeringens strategi for ungdomshelse. Komiteen var enig i at regjeringens eventuelle oppfølging av anmodningsvedtak nr. 849 truffet ved behandlingen av Dokument 8:187 S (2017–2018), jf. Innst. 344 S (2017–2018), var å anse som relevante for å kvittere ut oppfølging av vedtak nr. 786, 7. juni 2016, men avventer en slik oppfølging før vedtaket kan kvitteres ut.»

Komiteen viser til vedtaket og har merket seg helse- og omsorgskomiteens merknad:

«Komiteen merker seg at tiltak for å motvirke at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjennom reklame ikke ble foreslått i regjeringens strategi for ungdomshelse. Komiteen er enig i at regjeringens eventuelle oppfølging av anmodningsvedtak nr. 849, truffet ved behandling av Dokument 8:187 S (2017–2018), jf. Innst. 344 S (2017–2018), er å anse som relevante for å kvittere ut oppfølging av vedtak nr. 786, 7. juni 2016, men avventer en slik oppfølging før vedtaket kan kvitteres ut».

Komiteen venter med å kvittere ut vedtaket i påvente av ytterligere oppfølging.

Vedtak nr. 787 (2015–2016)

«Stortinget ber regjeringen i arbeidet med ungdomshelsestrategien foreslå tiltak for å motvirke at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjennom reklame.»

Komiteen viser til at helse- og omsorgskomiteen i sitt svarbrev av 29. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteen viser til at en enstemmig komité i Innst. 11 S (2018–2019) påpekte at tiltak for å motvirke at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjennom reklame ikke ble foreslått i regjeringens strategi for ungdomshelse. Komiteen var enig i at regjeringens eventuelle oppfølging av anmodningsvedtak nr. 849, truffet ved behandling av Dokument 8:187 S (2017–2018), jf. Innst. 344 S (2017–2018), var å anse som relevante for å kvittere ut oppfølging av vedtak nr. 787, 7. juni 2016, men avventer en slik oppfølging før vedtaket kan kvitteres ut.»

Komiteen viser til vedtaket og har merket seg helse- og omsorgskomiteens merknad:

«Komiteen merker seg at tiltak for å motvirke at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjennom reklame ikke ble foreslått i regjeringens strategi for ungdomshelse. Komiteen er enig i at regjeringens eventuelle oppfølging av anmodningsvedtak nr. 849, truffet ved behandling av Dokument 8:187 S (2017–2018), jf. Innst. 344 S (2017–2018), er å anse som relevante for å kvittere ut oppfølging av vedtak nr. 787, 7. juni 2016, men avventer en slik oppfølging før vedtaket kan kvitteres ut».

Komiteen venter med å kvittere ut vedtaket i påvente av ytterligere oppfølging.

Vedtak nr. 839 (2015–2016)

«Stortinget ber regjeringen sikre at barn og unge får medikamentfrie behandlingstilbud når faglige anbefalinger tilsier dette.»

Komiteen viser til at helse- og omsorgskomiteen i sitt svarbrev av 29. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at mindretallet i Innst. 11 S (2018–2019) påpekte at medikamentfrie behandlingstilbud er omtalt i pakkeforløp for psykiske lidelser hos barn og unge, men ikke spesielt inngående. Mindretallet mente at vedtaket ikke kunne anses som utkvittert.»

4.3 Kulturdepartementet

Komiteen registrerer for øvrig at følgende anmodningsvedtak som departementet i budsjettproposisjonen anser som ikke gjennomført, ikke er omtalt i Meld. St. 12 (2017–2018):

 • Vedtak nr. 237 Tros- og livssynssamfunn

 • Vedtak nr. 362 Tilskudd til frivillige organisasjoner – i større grad avtaler om tilskudd over flere år

 • Vedtak nr. 407 og 408 Vedlikehold av kulturhistorisk verdifulle kirker

 • Vedtak nr. 442 Trossamfunn – utenlandsk finansiering

 • Vedtak nr. 443 Utdanning av religiøse ledere

 • Vedtak nr. 502 Rammeverk for kringkastingsrådet

 • Vedtak nr. 503 Alternative modeller for klageadgang og kontakt med NRK

 • Vedtak nr. 929 Trossamfunn – tilbaketrekking av statlig støtte

Fra Stortingssesjonen 2014–2015:

 • Vedtak nr. 60 Nasjonalgalleriet

Komiteen viser til at vedtakene 502 (2016–2017) og 503 (2016–2017) ikke var omtalt i Meld. St. 12 (2017–2018), men at vedtakene nå er under behandling basert på Prop. 58 L (2018–2019). Komiteen kvitterer ut vedtakene på dette grunnlag.

Komiteen forventer at de øvrige vedtakene omtales i neste års stortingsmelding om anmodnings- og utredningsvedtak.

4.4 Kunnskapsdepartementet

Vedtak nr. 480, 11. februar 2016 Minoritetselever og deltakelse på overnattingsturer

Komiteen viser til at vedtaket gjelder tiltak for å hjelpe minoritetselevers deltakelse på overnattingsturer. Komiteen forutsetter at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med forslag til konkrete tiltak før vedtaket kvitteres ut.

Komiteen viser til at utdannings- og forskningskomiteen i sitt svarbrev av 28. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti avventer nærmere redegjørelse for gjennomføringen før vedtaket kan kvitteres ut.»

Vedtak nr. 788, 7. juni 2016 Kommunenes tilsyn med barnehager

Vedtaket gjelder kommunenes tilsynsansvar for barnehager.

Komiteen viser til vedtakets ordlyd hvoretter resultatene av en evaluering skulle fremlegges for Stortinget på egnet måte, men har ikke funnet belegg for at det har skjedd.

Komiteen avventer ytterligere dokumentasjon før vedtaket kan kvitteres ut.

Komiteen viser til at utdannings- og forskningskomiteen i sitt svarbrev av 28. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti finner det ikke tilstrekkelig godtgjort at vedtaket er fulgt opp, og avventer nærmere redegjørelse for gjennomføringen før vedtaket kan kvitteres ut.»

Vedtak nr. 789, 7. juni 2016 Kartlegging i barnehagene

Komiteen viser til at utdannings- og forskningskomiteen i sitt svarbrev av 28. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at Stortingets vedtak ikke er fulgt opp og at regjeringen i Prop. 1 S skriver at de vil komme tilbake Stortinget med informasjon om nærmere oppfølging av anmodningsvedtaket. Disse medlemmer vil understreke at det har gått lang tid siden vedtaket ble fattet og imøteser regjeringens snarlige oppfølging.»

Vedtak nr. 791, 7. juni 2016 Behandling av personopplysninger i barnehager

Komiteen viser til at utdannings- og forskningskomiteen i sitt svarbrev av 28. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at Stortingets vedtak ikke er fulgt opp og at regjeringen i Prop. 1 S skriver at de vil komme tilbake Stortinget med informasjon om nærmere oppfølging av anmodningsvedtaket. Disse medlemmer vil understreke at det har gått lang tid siden vedtaket ble fattet og imøteser regjeringens snarlige oppfølging.»

Vedtak nr. 792, 7. juni 2016 Omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen

Komiteen viser til at utdannings- og forskningskomiteen i sitt svarbrev av 28. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at Stortingets vedtak ikke er fulgt opp og at regjeringen i Prop. 1 S skriver at de vil komme tilbake Stortinget med informasjon om nærmere oppfølging av anmodningsvedtaket. Disse medlemmer vil understreke at det har gått lang tid siden vedtaket ble fattet og imøteser regjeringens snarlige oppfølging.»

Vedtak nr. 796, 7. juni 2016 Krav om norsk og samisk språk i barnehagen

Komiteen viser til at utdannings- og forskningskomiteen i sitt svarbrev av 28. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at Stortingets vedtak ikke er fulgt opp og at regjeringen i Prop. 1 S skriver at de vil komme tilbake Stortinget med informasjon om nærmere oppfølging av anmodningsvedtaket. Disse medlemmer vil understreke at det har gått lang tid siden vedtaket ble fattet og imøteser regjeringens snarlige oppfølging.»

Vedtak nr. 800, 7. juni 2016 Rekruttering av menn til å arbeide i barnehager

Komiteen viser til at utdannings- og forskningskomiteen i sitt svarbrev av 28. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at Stortingets vedtak ikke er fulgt opp og at regjeringen i Prop. 1 S skriver at de vil komme tilbake Stortinget med informasjon om nærmere oppfølging av anmodningsvedtaket. Disse medlemmer vil understreke at det har gått lang tid siden vedtaket ble fattet og imøteser regjeringens snarlige oppfølging.»

Vedtak nr. 1008, 7. juni 2016 Gruppestørrelse og rett til å tilhøre gruppe i barnehagen

Komiteen viser til at utdannings- og forskningskomiteen i sitt svarbrev av 28. mars 2019 til komiteen har følgende uttalelse om vedtaket:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti finner det ikke tilstrekkelig godtgjort at vedtaket er fulgt opp, og avventer nærmere redegjørelse for gjennomføringen før vedtaket kan kvitteres ut.»

Komiteens generelle merknader/oppsummering

Komiteen viser til at flere vedtak fra stortingssesjonene 2015–2016, 2014–2015 og 2012–2013 ikke er utkvittert, jf. departementenes budsjettproposisjoner. Nedenfor gis en samlet oversikt over anmodningsvedtak fra tidligere stortingssesjoner som ikke anses utkvittert:

Stortingssesjonen 2015–2016

Komiteen viser til at følgende vedtak fra stortingssesjonen 2015–2016 ikke er endelig avsluttet:

 • Arbeids- og sosialdepartementet: Vedtak nr. 564 (varslingsregler og styrking av varselsvernet) og 565 (terskel for varsling).

 • Barne- og likestillingsdepartementet: Vedtak nr. 740 (bruk av tvang i barnevernet), 741 (barn som har utført eller vore utsette for overgrep, og barn med traume), 744 (best mogleg oppfølging for å sikre ein god oppvekst for adopterte barn), 745 (pålagde barnevernstiltak under svangerskap), 811 (innsynsrett i barnevernssaker) og 890 (lov om openheit om produksjonsstader og etikkinformasjon om vareproduksjon til forbrukarar og organisasjonar)

 • Finansdepartementet: Vedtak nr. 1002 (Vegbrusavgift – fritak for naturgass som erstatning for biogass)

 • Helse- og omsorgsdepartementet: Vedtak nr. 437.2 (helsepersonell blant beboere på mottak), 545 (basestrukturen for luftambulansen i Norge), 627 (prevensjon for rusavhengige), 628 (tilbud og informasjon om LAR-behandling), 658 (samarbeid mellom helseregistre og andre aktører), 786 (ungdomshelsestrategi og reklame), 787 (ungdomshelsestrategi og tiltak mot kroppspress) og 839 (behandlingstilbud til barn og unge).

 • Justis- og beredskapsdepartementet: Vedtak nr. 47 (bustadtransaksjonar), 118 (ROSA), 123 (opphaldsløyve for offer for menneskehandel), 130 (lokale til sosial dumping), 444 (religiøse ledere), 818 (gjennomføring av avhøyr av mistenkte under 16 år ved Statens Barnehus) og 921 (tilsyn med drift av asylmottak).

 • Klima- og miljødepartementet: Vedtak nr. 57 (tiltak for auka bruk av låg- og nullutsleppsteknologi i nærskipsfarten), 668 (leggje fram plan for marine verneområde), 669 (klargjering av kva som er god tilstand og kva areal som er å rekne som forringa økosystem), 670 (kvalitetsnormer for økosystem som del av utviklinga av nye forvaltningsmål), 674 (handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugl), 677 (kvalitetsnorm for villrein), 681 (forbod mot mikroplast i kroppspleieprodukt), 772 (lik jakttid i og utanfor ulvesona), 895 (Parisavtala – Noregs endelege nasjonalt fastsette bidrag for perioden 2021–2030) og 897 (Noreg skal vere klimanøytralt frå og med 2030).

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Vedtak nr. 590 (registrering av økonomiske interesser for departementsråder), 642 (fjernvarmeanlegg i nye bygninger), 644 (energiforsyning i store bygg) og 646 (fravikelse av plan- og bygningsloven og grannelova ved nasjonal flyktningkrise).

 • Kulturdepartementet: Vedtak nr. 237 (tros- og livssynssamfunn), 362 (tilskudd til frivillige organisasjoner – i større grad avtaler om tilskudd over flere år), 407 og 408 (vedlikehold av kulturhistorisk verdifulle kirker), 442 (trossamfunn – utenlandsk finansiering), 443 (utdanning av religiøse ledere), 502 (rammeverk for kringkastingsrådet), 503 (alternative modeller for klageadgang og kontakt med NRK) og 929 (trossamfunn – tilbaketrekking av statlig støtte).

 • Kunnskapsdepartementet: Vedtak nr. 439 (økt karenstid for norsk statsborgerskap), 480 (minoritetselever og deltaking på overnattingsturer), 505 (identitetsavklaringsprogram), 788 (kommunenes tilsyn med barnehager), 789 (kartlegging av barnehagene), 791 (behandling av personopplysninger i barnehager), 792 (omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen), 796 (krav om norsk og samisk språk i barnehagen), 800 (rekruttering av menn til å arbeide i barnehager) og 853 (tiltak mot tvangsekteskap).

 • Nærings- og fiskeridepartementet: Vedtak nr. 219 (romstrategi), 508 (innlands oppdrettsfiskvirksomhet), 568 (positive ringvirkninger på Svalbard fra høsting av marine ressurser), 571 (strategi for helårs arbeidsplasser i industrien), 574 (opptrappingsplan for norsk bestands- og ressursforskning), 575 (strategi for å styrke rekrutteringen til fiskenæringen) og 576 (strategi for økt verdiskaping fra marint restråstoff).

Stortingssesjonen 2014–2015:

 • Barne- og likestillingsdepartementet: Vedtak nr. 16 (nytt felles anbod for faste barnevernsplassar)

 • Finansdepartementet: Vedtak nr. 602 (register over reelle rettshavarar)

 • Helse- og omsorgsdepartementet: Vedtak nr. 494 (dagaktivitetstilbud – plikt for kommunene)

 • Justis- og beredskapsdepartementet: vedtak nr. 462 (fordelingsreglar), 618 (offentleglova) og 645 (kompensasjon for 110-sentralar).

 • Kulturdepartementet: Vedtak nr. 60 (Nasjonalgalleriet)

 • Olje- og energidepartementet: Vedtak nr. 455 (virkemidler for å fase ut fossil olje i fjernvarme).

Stortingssesjonen 2012–2013:

 • Justis- og beredskapsdepartementet: Vedtak nr. 515 (Sivilombudsmannen)