Innhald

5. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Meld. St. 12 (2018–2019) – Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017–2018 – vedlegges protokollen.