Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)

Dette dokument

  • Innst. 307 L (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Prop. 68 L (2018–2019)
  • Utgivar: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetal: 6
Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 28. mai 2019

Karin Andersen

Jon Engen-Helgheim

leder

ordfører