Innhald

Komiteens behandling

Som ledd i komiteens behandling av lovproposisjonen ble det 7. mai 2019 avholdt høring i saken. Følgende deltok på høringen:

  • LO

  • Unio

  • YS

  • Akademikerne

  • Arbeidsgiverforeningen Spekter

  • Parat/Farmasiforbundet

  • Norges Farmaceutiske forening

Under komiteens behandling oversendte Arbeids- og sosialministeren 16. mai 2019 et rettebrev med «Justeringer av lovforslaget for lov om pensjonsordning for sykepleiere i Prop. 87 L (2018–2019)». Statsrådens brev følger vedlagt innstillingen.