Innhald

Økonomiske effekter for den enkelte

Innledning

De foreslåtte reglene for den nye offentlige tjenestepensjonsordningen har stor betydning for offentlig ansatte, for arbeidsgivere med ansatte som har offentlig tjenestepensjon, for offentlige finanser og for samfunnet. Forslagene til ny pensjonsordning vil slå ulikt ut for ulike årskull. Dette skyldes både at påslagspensjon fases gradvis inn, og at de første årskullene er omfattet av enkelte overgangsordninger.

Det vises til proposisjonens kapittel 14 der effekten for årskull som berøres av de foreslåtte reglene ved ulike innfallsvinkler er belyst.

I proposisjonens kapittel 14.2 illustreres egenskapene med utvalgte forutsetninger, det vil si som typeeksempler, slik at det rendyrkes hvordan ulike forutsetninger slår ut med henholdsvis dagens regler og forslaget til nye regler når det gjelder

  • Pensjon med utgangsforutsetninger

  • Variasjon i opptjeningstid

  • Variasjon i pensjonsgrunnlaget – deltidsarbeid

  • Variasjon i forholdet mellom sluttlønn og gjennomsnittslønn.

I proposisjonens kapittel 14.3 er egenskaper ved forslagene illustrert med faktisk opptjening for medlemmer født i 1945. Her illustreres egenskapene med dagens og nye ordninger med beregninger basert på faktisk opptjening for et utvalg medlemmer av Statens pensjonskasse.

I proposisjonens kapittel 14.4 er det eksempler på hvordan pensjonen skal beregnes.

Her belyses det hvordan pensjonen skal beregnes under ulike forutsetninger om uttaksalder, avgangsalder, fødselsår osv. Eksemplene er begrenset til de årskullene som omfattes av lovforslagene, det vil si i hovedsak årskull fra og med 1963-kullet. I tillegg belyses effekten av utfasingen av den individuelle garantien for 1959-kullet. Eksemplene omfatter:

  • Fullt ut innfaset nye ordninger

  • Betinget tjenestepensjon

  • Fleksibelt uttak av bruttopensjon

  • Overgangstillegg

  • Tillegg for opptjening før 2011 (2011-tillegg)

  • Utfasing av individuell garanti