Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter til Stortinget fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2018

Til Stortinget

Sammendrag

Dokument 13 (2018–2019) inneholder årsrapportene for Stortingets delegasjoner til følgende interparlamentariske komiteer og organisasjoner:

 • Det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP)

 • Den interparlamentariske union (IPU)

 • EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen

 • Europarådets parlamentariske forsamling (PACE)

 • Arktisk parlamentarisk samarbeid

 • NATOs parlamentariske forsamling (NATO PA)

 • Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling (OSSE PA)

Årsrapporten til Nordisk råds delegasjon behandles separat i forbindelse med regjeringens årlige melding om nordisk samarbeid.

Årsrapportene som følger, gir et bilde av bredden i Stortingets internasjonale virksomhet. Rapportene beskriver arbeidet i de ulike delegasjonene og et utvalg tema som har preget arbeidet i 2018. Delegasjonene har varierende tematisk og geografisk virkeområde og ulik tilknytning til de multilaterale foraene de gjenspeiler. Noen har tett kontakt med regjeringssidens del av organisasjonen, mens andre har mer indirekte tilknytning. Noen av forsamlingene vedtar resolusjoner gjennom hele året, mens andre gjør sine vedtak på sine årlige sesjoner. Selv om parlamentarikerforsamlingene er ulike i karakter, har de også mange fellestrekk.

Menneskerettigheter og demokratiutvikling står sentralt i flere av parlamentarikerforsamlingene. I PACE er dette den overordnede tematikken, slik det bl.a. også i OSSE PA og IPU inngår i kjernen av organisasjonenes virke. Sikkerhetspolitikk er en fellesnevner for både NATO PA og OSSE PA, mens handelspolitikk er en fellesnevner for EØS/EFTA og ASEP. Utviklingen i nordområdene, særlig konsekvensene av klimaendringene, står sentralt i den arktiske delegasjonen.

Det vises for øvrig til nærmere beskrivelse av de enkelte delegasjonenes aktiviteter i dokumentet.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Øystein Hassel, Mani Hussaini, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen ogJonas Gahr Støre, fra Høyre, Thor Edquist, Iselin Haugo, Anne Kristine Linnestad og fungerende leder Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Carl I. Hagen og Hans Andreas Limi, fra Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Venstre, Abid Q. Raja, og fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, viser til årsrapportene fra Stortingets delegasjoner til interparlamentariske organisasjoner og mener representasjon av stortingsrepresentanter i disse fora er viktig. Komiteen mener deltakelse i multilaterale organisasjoner bidrar til å gi representantene en større forståelse av globale og regionale problemstillinger, og at dette kommer Stortinget til nytte gjennom arbeid i komiteer og i debatter. Komiteen mener videre det er viktig og nyttig å knytte relasjoner og å diskutere saker med kolleger fra andre lands parlamenter, og er av den oppfatning at jevnlig kontakt mellom parlamentarikere på tvers av landegrenser vil kunne ha en konfliktdempende og fredsskapende effekt.

Komiteen ønsker å fremheve følgende fra arbeidet i de interparlamentariske organisasjonene:

 • ASEP-delegasjonens arbeid med å øke kunnskapen om Asia, i lys av asiatiske lands økende innflytelse globalt.

 • EFTA- og EØS-delegasjonens arbeid opp mot Europaparlamentet for å komme med tidlige innspill i EØS-relevante saker, og arbeid med å diskutere eksisterende og nye handelsavtaler. Komiteen merker seg særlig at en oppgradering av avtalen med Korea står på dagsordenen.

 • PACE-delegasjonens arbeid med å løse den vanskelige situasjonen med Russland, samt anti-korrupsjonsarbeidet.

 • NATO PA-delegasjonens arbeid for å styrke medlemslandenes innsats for å nå målet om å bruke 2 pst. av BNP på forsvar samt diskusjonene knyttet til alliansens deltakelse i «out-of-area»-operasjoner.

 • Arktisdelegasjonens arbeid for å styrke samarbeidet mellom de arktiske statene og å formidle viktige nordområdesaker i institusjoner som Europaparlamentet og i Kongressen i USA.

 • IPU-delegasjonens arbeid for økt kvinnelig deltakelse i parlamenter og i politikk generelt.

 • OSSE PA-delegasjonens arbeid for å fremme utvikling av demokrati og menneskerettigheter, særlig gjennom valgobservasjonsoppdrag.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at Sosialistisk Venstreparti ikke støtter ambisjonen om å bruke 2 pst. av BNP på forsvar.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 13 (2018–2019) – Årsrapporter til Stortinget fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2018 – vedlegges protokollen.

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. juni 2019

Michael Tetzschner

Carl I. Hagen

fung. leder

ordfører