Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Øystein Hassel, Mani Hussaini, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen ogJonas Gahr Støre, fra Høyre, Thor Edquist, Iselin Haugo, Anne Kristine Linnestad og fungerende leder Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Carl I. Hagen og Hans Andreas Limi, fra Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Venstre, Abid Q. Raja, og fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, viser til årsrapportene fra Stortingets delegasjoner til interparlamentariske organisasjoner og mener representasjon av stortingsrepresentanter i disse fora er viktig. Komiteen mener deltakelse i multilaterale organisasjoner bidrar til å gi representantene en større forståelse av globale og regionale problemstillinger, og at dette kommer Stortinget til nytte gjennom arbeid i komiteer og i debatter. Komiteen mener videre det er viktig og nyttig å knytte relasjoner og å diskutere saker med kolleger fra andre lands parlamenter, og er av den oppfatning at jevnlig kontakt mellom parlamentarikere på tvers av landegrenser vil kunne ha en konfliktdempende og fredsskapende effekt.

Komiteen ønsker å fremheve følgende fra arbeidet i de interparlamentariske organisasjonene:

  • ASEP-delegasjonens arbeid med å øke kunnskapen om Asia, i lys av asiatiske lands økende innflytelse globalt.

  • EFTA- og EØS-delegasjonens arbeid opp mot Europaparlamentet for å komme med tidlige innspill i EØS-relevante saker, og arbeid med å diskutere eksisterende og nye handelsavtaler. Komiteen merker seg særlig at en oppgradering av avtalen med Korea står på dagsordenen.

  • PACE-delegasjonens arbeid med å løse den vanskelige situasjonen med Russland, samt anti-korrupsjonsarbeidet.

  • NATO PA-delegasjonens arbeid for å styrke medlemslandenes innsats for å nå målet om å bruke 2 pst. av BNP på forsvar samt diskusjonene knyttet til alliansens deltakelse i «out-of-area»-operasjoner.

  • Arktisdelegasjonens arbeid for å styrke samarbeidet mellom de arktiske statene og å formidle viktige nordområdesaker i institusjoner som Europaparlamentet og i Kongressen i USA.

  • IPU-delegasjonens arbeid for økt kvinnelig deltakelse i parlamenter og i politikk generelt.

  • OSSE PA-delegasjonens arbeid for å fremme utvikling av demokrati og menneskerettigheter, særlig gjennom valgobservasjonsoppdrag.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at Sosialistisk Venstreparti ikke støtter ambisjonen om å bruke 2 pst. av BNP på forsvar.