Bakgrunnen for lovforslaget

Sammendrag

Bakgrunnen for lovforslaget omtales i kapittel 2. Her redegjøres det nærmere for sentralbanklovutvalgets mandat og utredning, høringen og Meld. St. 7 (2018–2019) Om ny sentralbanklov. Departementet trekker også opp noen utviklingslinjer i sentralbankens ansvar og oppgaver, og redegjør for valget av Norges Bank som forvalter av Statens pensjonsfond utland. Sistnevnte er mer utførlig omtalt i Meld. St. 7 (2018–2019) kapittel 2.3 og 2.4.

Komiteens merknader

Komiteen viser til at loven om Norges Bank fra 1892 ble stående til dagens lov trådte i kraft i 1985. Siden den gang har det skjedd betydelige endringer i Norges Banks oppgaver, blant annet ved at finansmarkedene er blitt deregulert og i større grad digitalisert, og pengepolitikken har gått fra være valutakursstyrt til inflasjonsstyrt.

Komiteen mener det har vært fornuftig at Norges Bank har gått lenger enn sentralbanker i mange andre land i å se pengepolitikken og finansiell stabilitet i sammenheng.

Komiteen viser til at regjeringen i Meld. St. 7 (2018–2019) Om en ny sentralbanklov la frem sine vurderinger om hvordan Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) bør organiseres og styres. Det er viktig at det er bred politisk enighet om denne type spørsmål, og god forankring i Stortinget er nødvendig. Det var bred enighet i finanskomiteen om at forvaltningen av SPU bør forbli i Norges Bank, og at det bør opprettes en fagkomité for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Komiteen mener den brede oppslutningen legger til rette for et godt og stabilt rammeverk for Norges Bank og forvaltningen av SPU.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til NOU 2017:13 «Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland», og utredningen av om ansvaret for Statens pensjonsfond utland (SPU) skal ligge inn under Norges Bank eller ikke, og viser til at utvalget anbefalte denne løsningen. Dette medlem mener det er gode argumenter for at ansvaret for SPU flyttes ut av banken. Utvalget skriver:

«(A)rbeidet med sentralbankoppgavene fremover vil kunne styrkes ved en separat organisering av denne virksomheten. Av samme grunn taler hensynet til høyest mulig avkastning til en vel avveid eller forsvarlig risiko for en utskilling. Spesialiserte styrer som har kompetanse og kultur for å skape verdier, vil bedre kunne veilede virksomheten mot et slikt mål.»

Dette medlem støtter disse vurderingene, men viser samtidig til at det er bredt flertall for å beholde SPU i Norges Bank. Spørsmålet har blitt tilstrekkelig utredet i NOU og tidligere behandlet politisk i Meld. St. 7 (2018–2019). Dette medlem vil derfor her ikke fremme forslag om utskilling av SPU.