Betalingssystemet og annen finansiell infrastruktur

Sammendrag

I kapittel 8 foreslår departementet at Norges Banks ansvar for betalingssystemet og annen finansiell infrastruktur gjøres tydeligere i ny sentralbanklov. Dette gjelder blant annet bankens ansvar som oppgjørsbank på øverste nivå, og ansvar for å bidra til beredskapsløsninger.

Departementet foreslår en videreføring av Norges Banks enerett til å utstede norske pengesedler og mynter og at banken bestemmer sedlenes og myntenes pålydende og utforming. Departementet foreslår også å videreføre at Norges Banks sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge. Minnemyntinstituttet i dagens sentralbanklov § 16 foreslås ikke videreført. Banken vil fortsatt ha adgang til å markere begivenheter i form av sirkulasjonsmynt med spesialpreg eller unntaksvis ved utgivelse av minnemynter.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens lovforslag om betalingssystemet og annen finansiell infrastruktur.

Norges Bank har enerett til å utstede norske pengesedler og mynter. Komiteen støtter regjeringen i at sedler og mynter fortsatt skal være tvungne betalingsmidler, og mener det er viktig at dette følges nøye opp.

Videre er komiteen enig med regjeringen i at utgivelser av jubileums- og minnemynter ligger på siden av en sentralbanks kjernevirksomhet.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, støtter forslaget om at bestemmelsen knyttet til utgivelser av minnemynt i gjeldende sentralbanklov utgår i ny lov.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt viser til at regjeringen foreslår å oppheve § 16 i dagens sentralbanklov om minnemynter og sirkulasjonsmynt med spesialpreg. Disse medlemmer viser til at en rekke høringsinstanser, blant annet LO, Virke, Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, Norges museumsforbund og Norsk Numismatisk Forening mener denne paragrafen bør videreføres. Dette er disse medlemmer enige i.

Disse medlemmer vektlegger at minnemynter er symbolsterke og viktige måter for staten å vise anerkjennelse og respekt for historiske begivenheter som har en 350 år lang tradisjon.

Selv om opphevelse av § 16 ikke vil være til hinder for utgivelse av minnemynter, mener disse medlemmer en opphevelse vil svekke insitamentet til og symbolkraften bak slike utgivelser.

Disse medlemmer viser til høringsuttalelsen fra Virke, som foreslår at allmennyttige organisasjoner som mottar overskuddet fra minnemynter, også får ansvar for salg og distribusjon, slik ordningen var inntil 2005, samt at ansvaret for prosessen med forslag til nye minnemynter overføres til Kulturdepartementet.

Dette er disse medlemmer enige i og fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram lovforslag som innebærer at Norges Bank fortsatt har en lovfestet plikt til å utgi minnemynter og sirkulasjonsmynter med spesialpreg, samt at ansvaret for prosessen med utvelgelse av slike overføres Kulturdepartementet.»

Disse medlemmer viser til proposisjonens omtale av elektroniske sentralbankpenger, og Norges Banks utredningsarbeid hvor de vurderer om elektroniske sentralbankpenger kan bidra til en mer effektiv finansiell infrastruktur, og om dette kan være et mulig fremtidig betalingsmiddel i Norge. Disse medlemmer peker på at dette er et svært viktig arbeid som vil få konsekvenser for fremtidens betalingsløsninger. Disse medlemmer understreker at sentralbanken bør styrke sin andel av pengeutstedelsen. Disse medlemmer viser til at et kontantløst samfunn vil innebære at pengeforsyningen blir overlatt helt til private banker. Disse medlemmer mener derfor arbeidet med utstedelse av elektroniske sentralbankpenger til publikum bør prioriteres høyt, og at det må tas sikte på å åpne for kontohold for publikum i Norges Bank.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet påpeker at Norges Bank ved flere anledninger har understreket viktigheten av å sikre de fysiske kontantenes stilling. Disse medlemmer er enig i dette og viser til egne merknader i innstillingen til finansmarkedsmeldingen 2019 (Meld. St. 24 (2018–2019)) samt Senterpartiets representantforslag om å styrke kontantenes stilling (Dokument 8:147 L (2018–2019)).