Vedlegg 2 - Brev fra Landbruks- og matdepartementet v/statsråd Olaug V.Bollestad til næringskomiteen, datert 20. mai 2019

Vedlegg 2
Vedrørende Prop. 99 L (2018–2019) Lov om forbud mot hold av pelsdyr

Jeg viser til spørsmål fra næringskomiteens medlemmer i Arbeiderpartiet fremsatt i brev fra næringskomiteens leder 15. mai 2019.

Først vil jeg peke på at departementet i proposisjonen har vært tydelig at vi ikke mener at det foreslåtte forbudet mot hold av pelsdyr er å anse som ekspropriasjon etter norsk rett, verken generelt eller i enkelttilfeller.

Dernest vil jeg frarå at ekspropriasjonsrettslige prinsipper legges til grunn ved utmåling av kompensasjon i forbindelse med et eventuelt lovvedtak om forbud mot hold av pelsdyr. Bruk av ekspropriasjonsrettslige erstatningsprinsipper for å kompensere økonomisk tap som følge av at Stortinget benytter sin alminnelige lovgivningskompetanse til å regulere/forby en aktivitet, vil være et betydelig prinsipielt avvik fra det som er vanlig selv om reguleringer får vidtgående økonomiske konsekvenser for eiere av eiendom i Norge. Det vises i den sammenheng til Lovavdelingens vurdering av Grunnlovsspørsmålene i Meld. St. 8 (2016–2017) side 83–87. Lovavdelingen konkluderte her med at det ikke er grunnlag for erstatning for økonomisk tap pelsdyroppdretterne måtte lide som følge av et forbud, ut fra en analogisk anvendelse av Grunnloven § 105.

Jeg vil også peke på at den foreslåtte kompensasjonsordningen i Prop. 99 L (2018–2019) innebærer en individuell vurdering av produsenter som har investert i pelsdyrvirksomheten etter at Stortinget behandlet Meld. St. 8 (2016–2017), men før de daværende regjeringspartiene varslet intensjonen om å foreslå forbud mot hold av pelsdyr i Jeløy-plattformen i januar 2018.

På denne måten legges det opp til særskilt kompensasjon til dem som har investert og utviklet sitt pelsdyrhold etter at Stortinget gikk inn for en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen.

Det fremlagte lovforslaget er innrettet på en kompensasjonsordning som skal administreres av forvaltningen, og det er ikke innrettet på å kunne regulere en eventuell kompensasjonsordning basert på ekspropriasjonsrettslige prinsipper, der domstolene har en rolle i prosessen for utmåling av kompensasjon.

Departementet har ikke grunnlag for å gi en kvalifisert vurdering av hva den samlede kompensasjonen vil kunne utgjøre dersom ekspropriasjonsrettslige erstatningsprinsipper skulle bli lagt til grunn for utmåling av kompensasjonen. Et eventuelt anslag ville kreve innhenting og vurdering av opplysninger om et representativt utvalg av norske pelsdyroppdrettere. Det ville videre også blant annet betinge en nærmere vurdering av hvordan de ekspropriasjonsrettslige prinsippene skulle tilpasses en situasjon der det ikke skjer en ekspropriasjon og der avvikling kan skje på ulike tidspunkter, selv om alle eksisterende pelsdyrholdere etter forslaget lovlig kan fortsette sin virksomhet fram til 1. februar 2025.