Sammendrag

Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 8. februar 2019 ved beslutning nr. 18/2019 å innlemme europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 236/2012, i EØS-avtalen.

Gjennomføring av verdipapirsentralforordningen forutsatte på tidspunktet for beslutningen i EØS-komiteen lovendring. Fra norsk side ble det derfor tatt forbehold om samtykke fra Stortinget, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. Stortinget har etter dette vedtatt lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) for gjennomføring av forordningen, jf. lov 15. mars 2019 nr. 6, jf. Prop. 7 L (2018–2019) og Innst. 166 L (2018–2019). Det bes nå om samtykke fra Stortinget til godkjenning av EØS-komiteens beslutning.

EØS-komiteens beslutning og forordningen i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Det vises til proposisjonen for nærmere redegjørelse.

Forholdet til norsk rett

Etter at EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av verdipapirsentralforordningen i EØS-avtalen ble truffet, har Stortinget som nevnt vedtatt en ny lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) som gjennomfører forordningen i norsk rett ved inkorporasjon, jf. lov 15. mars 2019 nr. 6. Loven ble vedtatt etter forslag fra Finansdepartementet i Prop. 7 L (2018–2019) og innstilling fra finanskomiteen i Innst. 166 L (2018–2019). Det er derfor ikke nødvendig med ytterligere lovendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Stortinget har allerede vedtatt en ny lov som gjennomfører verdipapirsentralforordningen i norsk rett. De økonomiske og administrative konsekvensene av forordningen er omtalt i Prop. 7 L (2018–2019).

Vurdering

Verdipapirsentralforordningen utgjør den første generelle felles reguleringen av verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør i EU/EØS.

Oppgjørssystemene som drives av verdipapirsentraler, er systemviktige for et velfungerende verdipapirmarked, fordi de utfører viktige tjenester i forbindelse med utstedelse, oppgjør, sikkerhetsstillelse og oppbevaring av finansielle instrumenter. Videre er det ønskelig med et åpent indre marked for verdipapirsentraltjenester der det skal være like enkelt for en investor å investere i finansielle instrumenter utstedt i andre EU-stater som i finansielle instrumenter utstedt i hjemstaten. Det er også et mål å redusere risikoen og kostnadene ved grensekryssende verdipapiroppgjør, samt å fremme konkurranse mellom verdipapirsentraler.

Ved at verdipapirsentralforordningen innlemmes i EØS-avtalen og inkorporeres i norsk rett, vil Norge ha et oppdatert regelverk som kan bidra til et mer integrert marked for verdipapirsentraltjenester i EØS. Forordningen er trådt i kraft i EU, og det er viktig av hensyn til tilliten og virkemåten til det norske verdipapirmarkedet at tilsvarende regler kan tre i kraft i Norge.

Finansdepartementet tilrår at Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler.

Utenriksdepartementet slutter seg til dette.