Presidentskapets merknader

Stortingets presidentskap viser til at det i kapittel 2 i lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte (karanteneloven), er regulert hva som gjelder ved politikeres overgang til stilling mv. utenfor statsforvaltningen. Lovens kapittel 2 gjelder for medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet. Der er det blant annet regler om karantene, godtgjørelse og Karantenenemnda, jf. også nærmere regler i forskrift 2. desember 2015 nr. 1380 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte.

Presidentskapet viser videre til at reglene om etterlønn (fratredelsesytelse) fastsettes ved stortingsvedtak, slik de senest er endret ved Stortingets vedtak 8. desember 2011.

Presidentskapet merker seg at Kommunal- og moderniseringsdepartementet allerede er i gang med å vurdere en revisjon av karanteneloven, etter innspill fra Karantenenemnda selv. Presidentskapet mener derfor det ikke er hensiktsmessig at Stortinget behandler forslaget om endringer av karanteneloven nå, men at departementets arbeid med revisjon av loven avventes. Presidentskapet viser til representantforslaget og ber departementet ta det i betraktning i det videre arbeidet med dette.

Presidentskapet legger videre vekt på at det har vært bred politisk enighet om karanteneloven slik den lyder nå, og at den ble vedtatt av et enstemmig Storting.