2. Forslag til endringer i stortingsgodtgjørelsesloven

2.1 § 9 Utgifter på tjenestereise

Stortingsgodtgjørelsesloven § 9 andre ledd fastslår at alle stortingsrepresentantenes reiser innenlands er å anse som tjenestereiser, med mindre de er av rent privat art eller ikke har sammenheng med vervet som stortingsrepresentant. For at bestemmelsen skal være bedre i samsvar med de regler som ellers gjelder i staten, foreslår presidentskapet at bestemmelsen endres slik at det innføres krav om at reisens formål og innhold hovedsakelig må være tjenesterelatert for at den skal kunne anses som en tjenestereise. Presidentskapet foreslår videre at lovendringen suppleres med en endring i retningslinjene for reisedekning om at en stortingsrepresentant alltid må angi utfyllende forklaring på reiseregningen dersom en tjenestereise kombineres med private forhold.

2.2 § 10 Utgifter i forbindelse med fravær fra hjemmet

Pendlerdiett

Formålet med pendlerdietten er å dekke kostnader til to husholdninger. Vilkåret for å heve pendlerdiett er derfor at representanten disponerer pendlerbolig i Oslo. Presidentskapet viser til at ordningen er noe rausere enn det som gjelder for andre pendlere. Dette vil bl.a. være tilfelle der en stortingsrepresentant bor med sin familie i Stortingets pendlerbolig og dermed faktisk ikke har to husholdninger – dvs. utgifter til to bosteder/husholdninger.

Presidentskapet foreslår at skattereglenes definisjon av pendler legges til grunn også for stortingsrepresentanter, slik at de som heretter vil kunne kreve pendlerdiett, dermed blir:

  • representanter med familie (ektefelle/samboer og barn) boende på hjemstedet, og

  • enslige representanter som disponerer selvstendig bolig på hjemstedet, slik denne er definert i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 3-1-4 første ledd.

Presidentskapets forslag til endring innebærer at representanter som bor i pendlerboligen med familien (dvs. med ektefelle, samboer og/eller barn), heretter ikke vil kunne kreve pendlerdiett. Heller ikke enslige representanter uten selvstendig bolig på hjemstedet vil kunne kreve dette. Samboende uten barn regnes i denne sammenheng som enslige. Det tilstås heller ikke pendlerdiett når representanten er på hjemstedet eller tjenestereise. Det tilstås dessuten ikke pendlerdiett i helger (lørdag og søndag) og møtefrie perioder, med mindre representanten oppholder seg i pendlerboligen på grunn av vervet.

Dagens ordning er ikke eksplisitt uttrykt i loven, men framgår av en merknad i Innst. 89 L (2011–2012) som gjaldt endringer i den da gjeldende stortingsgodtgjørelsesloven fra 16. desember 2012 nr. 61. Presidentskapet foreslår nå at reglene for pendlerdiett for stortingsrepresentanter tas inn i loven.

Reiseutgifter under permisjon

Presidentskapet vil videre foreslå en presisering i bestemmelsen i § 10 fjerde ledd om reiseutgifter under permisjon. Bestemmelsen er ment som en engangsdekning for en reise tur-retur, men dette kommer i dag ikke klart fram av bestemmelsen eller forarbeidene.

2.3 § 15 Fratredelsesytelse

Av stortingsgodtgjørelsesloven § 15 første ledd framgår at stortingsrepresentanter og fast møtende vararepresentanter som etter valg ikke fortsetter på Stortinget, kan tilstås fratredelsesytelse. Tilsvarende kan etter andre ledd innkalte vararepresentanter som har møtt sammenhengende i minst 12 måneder i én valgperiode, tilstås fratredelsesytelse etter samme bestemmelse.

Av retningslinjer for fratredelsesytelse vedtatt av Stortingets presidentskap 25. april 2013 framgår det av § 1 at fast møtende vararepresentanter, etter søknad, kan tilstås fratredelsesytelse også dersom de fratrer som fast møtende vararepresentant utenom valg. Dette fremgikk tidligere av loven, men har falt ut ved en feil. Her er det derfor et utilsiktet avvik mellom lovtekst og retningslinjer.

Å møte som fast møtende vararepresentant kan innebære betydelig risiko for den enkelte ved at de når som helst kan måtte fratre vervet, f.eks. ved regjeringsskifter. Selv om den enkelte har permisjon fra sin sivile stilling, er det ikke gitt at han eller hun umiddelbart kan gjeninntre i stillingen, f.eks. dersom arbeidsgiver har ansatt en vikar i stillingen.

Presidentskapet foreslår derfor at formuleringen slik den var i stortingsgodtgjørelsesloven før endringen i 2016, tas inn i § 15 første ledd som nytt tredje punktum.

2.4 § 18 Bortfall og avkorting av fratredelsesytelse og etterlønn

Ved endring av stortingsgodtgjørelsesloven 21. juni 2017 nr. 87 ble loven § 18 bokstav b) endret slik at også kapitalinntekter skal hensyntas ved avkorting av fratredelsesytelse og etterlønn. Ved en inkurie ble ikke «eller kapitalinntekter» samtidig tatt ut av bestemmelsens bokstav d), og det foreslås derfor at dette rettes opp.