Uttalelse fra arbeids- og sosialkomiteen

Næringskomiteen sendte 14. mai 2019 utkast til innstilling til arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse. Arbeids- og sosialkomiteen uttaler følgende i brev av 21. mai 2019:

«Arbeids- og sosialkomiteens medlemmer slutter seg til næringskomiteens utkast til innstilling til Representantforslag 92 S (2018–2019) og har ingen øvrige merknader.»