Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon – BERIKTIGET

Dette dokument

  • Innst. 64 S (2019–2020)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: Stortingets presidentskap
  • Sidetal: 2
Til Stortinget

Innledning

Presidentskapet fremmer i denne innstillingen forslag om valg av tre medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon, herunder ny leder.

Stortingets ansvarskommisjon

Stortingets ansvarskommisjon er et uavhengig særorgan på fem medlemmer som Stortinget kan be om å innlede undersøkelser for å klarlegge om det er grunnlag for å gjøre konstitusjonelt ansvar gjeldende mot noen. Ansvarskommisjonen rapporterer til Stortinget, jf. lov 5. februar 1932 nr. 2 om rettergangsmåten i riksrettssaker (riksrettsrettergangsloven). Valg til ansvarskommisjonen skal foretas av Stortinget i plenum etter innstilling fra presidentskapet, jf. riksrettsrettergangsloven § 30.

I premissene i Dokument 19 (2003–2004) side 42 står det at det i sammensetningen bør «legges vekt på hensynet til kompetanse, men også hensynet til uavhengighet. Kommisjonen bør i første rekke ha påtale- og etterforskningskompetanse, men også statsrettslig kompetanse er ønskelig».

Stortingets ansvarskommisjon består av følgende medlemmer:

Erling J. Husabø, Bergen, (leder),

Svein Holden, Oslo,

Gunn Karin Gjul, Oslo,

Kristen Ribe, Kristiansand, og

Marianne Abeler, Tromsø.

Leder Erling J. Husabø ble første gang valgt for seks år, jf. Innst. S. nr. 204 (2006–2007), deretter gjenvalgt for en periode på seks år, jf. Innst. 29 S (2013–2014). Hans fungeringstid utløper den 1. desember 2019.

Medlemmene Svein Holden og Gunn Karin Gjul ble første gang valgt for seks år, jf. Innst. 29 S (2013–2014). Deres første periode utløper den 1. desember 2019. Medlemmene Kristen Ribe og Marianne Abeler er begge inne i sin første seksårsperiode, som utløper 1. juni 2022.

Presidentskapets merknader

Det skal nå velges tre medlemmer for en ny seksårsperiode, herunder ny leder.

Presidentskapet har lagt vekt på å videreføre den etterforsknings- og påtalekompetanse som har vært representert i kommisjonen til nå, og har også lagt vekt på å ha en bredde i medlemmenes bakgrunn, herunder erfaring fra parlamentarisk virksomhet. Presidentskapet foreslår at Svein Holden og Gunn Karin Gjul gjenoppnevnes for en ny periode, og at professor dr. juris Asbjørn Strandbakken oppnevnes som ny leder.

Strandbakken holder til ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, hvor han tidligere har vært dekan. Strandbakkens forskning er særlig konsentrert om strafferett, straffeprosess, påtalerett og familierett. Han har vært sekretær for Straffelovrådet (1992–1996), leder for kriminalitetsofferfondsutvalget (1996–1997) og leder for DNA-lovutvalget (2004–2005).

I medhold av riksrettsrettergangsloven § 30 foreslår presidentskapet at følgende oppnevnes som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for seks år:

Professor dr. juris Asbjørn Strandbakken, Bergen (leder)

Advokat Svein Holden, Oslo

Avdelingsleder Gunn Karin Gjul, Oslo

Strandbakken har sagt seg villig til å bli oppnevnt som leder, og Holden og Gjul har sagt seg villige til å bli gjenoppnevnt som medlemmer.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til det som står foran, og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tidsrommet 1. desember 2019 til 30. november 2025 velges:

Asbjørn Strandbakken, Bergen (leder)

Svein Holden, Oslo

Gunn Karin Gjul, Oslo

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 25. november 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja