Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om en styrking av rekenæringen

Dette dokument

Til Stortinget

Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til tiltak som øker rekefisket og tilgangen til råstoff for norsk rekeindustri.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsunn Lyngedal, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen og Terje Aasland, fra Høyre, Margunn Ebbesen, Linda C. Hofstad Helleland, Kårstein Eidem Løvaas og Tom-Christer Nilsen, fra Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt, fra Senterpartiet, Geir Adelsten Iversen og lederen Geir Pollestad, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, fra Venstre, André N. Skjelstad, og fra Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, viser til Dokument 8:184 S (2018–2019) om en styrking av rekenæringen.

Komiteen viser til at det i dag er 48 norske havfiskefartøy med konsesjon for rekefiske, og samtlige av disse er kombinasjonstrålere med rettigheter for fiske med både reketrål og torsketrål.

Komiteen registrerer at det i forslaget vises til at Det internasjonale råd for havforskning (ICES) sine kvoteanbefalinger for reker i Barentshavet har ligget på 70 000 tonn de siste årene, men fangstinnsatsen og fangstkvantumet har vært sterkt nedadgående.

Komiteen merker seg at redusert aktivitet i dette fiskeriet har medført at antall fabrikker for industriell bearbeiding av reker i Troms og Finnmark er redusert fra 26 fabrikker på 1980-tallet til per i dag kun to fabrikker, som begge ligger i Troms fylke.

Komiteen merker seg at forslagsstilleren mener tiden er moden for nye grep for å øke beskatningen, ta ressursene i bruk og samtidig styrke norsk landindustri.

Komiteen merker seg at forslagsstilleren i forslaget foreslår flere virkemidler som kan være aktuelle.

Komiteen viser til at til tross for gode fangstrater har mange rederi valgt å ikke delta i rekefisket.

Komiteen mener dette er svært uheldig både av hensyn til å utnytte arten, men også av hensyn til å sikre råstofftilgangen til industrien og trygge arbeidsplasser på land.

Komiteen viser til at rekebestanden i Barentshavet er i god forfatning, og nedgangen i levering av reker til industrien skyldes redusert aktivitet på flåtesiden og ikke bestandssituasjonen i Barentshavet. Komiteen viser videre til at det i dag ikke er kvoter på reker, som gjør at fartøy med tillatelse kan fiske fritt volum.

Komiteen viser til svaret fra fiskeri- og sjømatministeren og at det er forsøkt flere tilpasninger og justeringer i regelverket for å stimulere til at flere reketråltillatelser faktisk benyttes.

Komiteen viser videre til det allerede igangsatte arbeidet fra regjeringen med å se på ulike tiltak for å øke råstofftilgangen til rekeindustrien.

Komiteen ber regjeringen fortsette dette arbeidet, og imøteser resultatet.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:184 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om en styrking av rekenæringen – vedlegges protokollen.

Vedlegg

Vedlegg finnes kun i PDF, se merknadsfelt.

Oslo, i næringskomiteen, den 26. november 2019

Geir Pollestad

Bengt Rune Strifeldt

leder

ordfører