Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen om Endringer i passloven (passgebyr)

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at passlovens gebyr for pass til personer over 16 år økes til 570 kroner. Gebyret for pass til barn under 16 år foreslås økt til 342 kroner.

Passgebyrene har stått uendret siden 2008. De siste årene har justering av passgebyrene vært utsatt i påvente av innføringen av nytt saksbehandlingssystem, nye pass og nasjonale ID-kort og nye forskriftsbestemmelser om blant annet gebyr. I 2019 er det imidlertid iverksatt en rekke praktiske og organisatoriske tiltak som har økt politiets utgifter til passutstedelse vesentlig. De iverksatte tiltakene er nødvendige for å styrke sikkerheten ved utstedelse av norske pass og gjennomføres uavhengig av nytt saksbehandlingssystem. I 2020 vil politiets utgifter til passutstedelse øke ytterligere. Departementet anser det derfor som nødvendig å justere de lovfestede passgebyrene fra 1. januar 2020.

Forslaget forutsettes iverksatt med virkning fra 1. januar 2020 og vil gi en beregnet inntekt for 2020 på om lag 409 mill. kroner. Politiets utgifter til produksjon og distribusjon av pass og nasjonale ID-kort i 2020 er beregnet til om lag 460 mill. kroner. De foreslåtte gebyrsatsene innebærer en svak underdekning de nærmeste årene og deretter en svak overdekning. Differansen på drøyt 50 mill. kroner i 2020 håndteres innenfor politiets gjeldende budsjettrammer. Dette vil også garantere at personer som fornyer passet før innføringen av nytt saksbehandlingssystem, ikke belastes investeringskostnader for dette.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, lederen Lene Vågslid og Maria Aasen-Svensrud, fra Høyre, Ingunn Foss, Peter Frølich og Frida Melvær, fra Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati og Solveig Horne, fra Senterpartiet, Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl, og fra Sosialistisk Venstreparti, Petter Eide, viser til Prop. 3 L (2019–2020) Endringer i passloven (passgebyr). Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen at passlovens gebyr for pass til personer over 16 år økes fra 450 kroner til 570 kroner, og at gebyret for pass til barn under 16 år økes fra 270 kroner til 342 kroner.

Komiteen merker seg at endringsforslagene har sin bakgrunn i at politiets utgifter til passutstedelse har økt vesentlig som følge av nødvendige tiltak for å styrke sikkerheten i utstedelsesprosessen, og at departementet viser til at satsene som har vært uendret siden 2008, ikke lenger reflekterer dagens reelle kostnadsnivå.

Komiteen viser videre til at i henhold til passloven § 3 fjerde ledd fastsettes gebyrsatser for pass. Gebyrsatsene ble sist endret ved lov 21. desember 2007 nr. 124 om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til personer over 16 år), jf. Ot.prp. nr. 9 (2007–2008). Ved lov 21. juni 2017 nr. 93 ble passloven § 3 fjerde ledd vedtatt opphevet og erstattet av en hjemmel i passloven § 12 første ledd bokstav c for forskriftsregler om fastsettelse og betaling av passgebyr. Komiteen merker seg at forslag til forskriftsregler har vært på høring. Høringsnotatet anga ikke gebyrsatser, men prinsippene som legges til grunn for utformingen av nye forskriftsbestemmelser om pass- og ID-kortgebyrene. Komiteen merker seg videre at ingen høringsinstanser hadde innvendinger mot de foreslått gebyrbestemmelsene.

Komiteen viser til at endringsloven av 2017 og de nye forskriftsbestemmelsene om fastsettelse og betaling av gebyr vil tre i kraft når nye pass og nasjonale ID-kort lanseres, etter planen i løpet av 2020. Komiteen merker seg imidlertid at det er behov for å øke passgebyrene med virkning allerede fra 1. januar 2020, noe som innebærer at gjeldende lovregulerte gebyrsatser må endres. Dette forslaget er en oppfølging av budsjettprosessen, og komiteen viser til at departementet uttaler at en høringsprosess om disse endringene vil være åpenbart unødvendig.

Komiteen understreker at passgebyrene har stått uendret siden 2008, og de senere år har justering av passgebyrene vært utsatt i påvente av innføringen av nytt saksbehandlingssystem, nye pass og nasjonale ID-kort samt nye forskriftsbestemmelser om blant annet gebyr. Komiteen merker seg imidlertid at det i 2019 er iverksatt en rekke praktiske og organisatoriske tiltak som har økt politiets utgifter til passutstedelse betydelig. Tiltakene som har blitt iverksatt i 2019, er nødvendige for å styrke sikkerheten ved utstedelse av norske pass og er tiltak som blir gjennomført uavhengig av det nye saksbehandlingssystemet. Komiteen viser til at nevnte utgifter vil øke ytterligere i 2020, og merker seg at departementet derfor anser det som nødvendig å justere de lovfestede passgebyrene fra 1. januar 2020.

Komiteen understreker at de foreslåtte gebyrendringene ikke anses å ha administrative konsekvenser av betydning.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om endringer i passloven (passgebyr)

I

I lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passloven) gjøres følgende endringer:

§ 3 fjerde ledd skal lyde:

Ved utstedelse og fornyelse av pass betales 570 kroner. For pass til barn under 16 år betales 342 kroner.

II

Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Oslo, i justiskomiteen, den 3. desember 2019

Lene Vågslid

Himanshu Gulati

leder

ordfører