Innstilling fra næringskomiteen om Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 2. april 2020

Geir Pollestad

Kårstein Eidem Løvaas

leder

ordfører