Innhald

5. Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap

Sammendrag

I samband med handsaminga av Prop. 67 S (2019–2020) Økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet fatta Stortinget 31. mars 2020 følgjande oppmodingsvedtak (vedtak nr. 451):

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartselskaper, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.»

Departementet har vurdert framlegget om å innføre ein ny modell for skattlegging av opsjonar i oppstartsselskap i samband med revidert nasjonalbudsjett for 2020 og foreslår å utvide ordninga slik at fleire no kan bruke ordninga.

Opsjonsskatteordninga for små oppstartsselskap er etter dagens reglar avgrensa til personar som er tilsette etter 1. januar 2018. Departementet foreslår å fjerne denne avgrensinga slik at ordninga kan nyttast for alle tilsette i selskap som kvalifiserer. Denne endringa åleine vil om lag doble talet på tilsette som ordninga gjeld for.

Departementet foreslår òg å utvide opsjonsskatteordninga slik at selskap med eit høgare tal på tilsette og større omsetning kan nytte ordninga. Talet på tilsette i selskapet er i dag avgrensa til 12 eller færre. Denne grensa vert foreslått heva til 25 eller færre. Samla driftsinntekter og balansesum kan i dag kvar for seg ikkje overstige 16 mill. kroner i inntektsåret før året for tildeling av opsjonar. Denne grensa vert foreslått heva til 25 mill. kroner.

Dei foreslåtte endringane har ikkje vesentlege administrative følgjer. På usikkert grunnlag anslår departementet at framlegget vil redusere provenyet med om lag 690 mill. kroner påløpt og 550 mill. kroner bokført i 2020 samanlikna med saldert budsjett 2020.

Opsjonsskatteordninga er statsstøtte etter reglane om statsstøtte i EØS-avtalen. Endringa må difor godkjennast av EFTA sitt overvakingsorgan (ESA) før ho kan gjennomførast.

Føresett at ho vert godkjend, vil departementet gjennomføre endringa ved endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 (forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven) § 5-14-12.

Departementet ser etter dette oppmodingsvedtaket som utkvittert.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet påpeker at det enda ikke foreligger noen rapportering om hvor mye ordningen er brukt etter at den ble innført fra 2018. Disse medlemmer viser til at regjeringens forslag medfører at opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper vil være fullt innfaset i 2020, i stedet for i 2023. Disse medlemmer mener det er behov for mer kunnskap om hvordan ordningen brukes og hvilke effekter den har, før den utvides ytterligere. Disse medlemmer viser videre til at forslaget utgjør et beregnet provenytap for staten på 550 mill. kroner bokført og 690 mill. kroner påløpt i 2020. Disse medlemmer mener det er høyst uvisst om dette er et treffsikkert koronatiltak.