2. Komiteens behandling av saken

Som ledd i behandlingen av saken har kontroll- og konstitusjonskomiteen avholdt en åpen kontrollhøring 8. oktober 2020.

Iht. retningslinjer fra Stortingets presidentskap 25. august 2020 gitt på bakgrunn av koronasituasjonen ble høringen ikke gjennomført fysisk på Stortinget, men digitalt på Zoom. Den siste bolken med fiskeri- og sjømatministeren ble gjennomført fysisk på vanlig måte med samtykke fra Stortingets presidentskap.

Høringen omhandlet – men begrenset seg ikke til – følgende problemstillinger:

 • Er dagens fiskerinæring bærekraftig?

 • Hvordan kan staten sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene samtidig som lønnsomheten ivaretas?

 • Hvordan kan staten sikre økt verdiskaping og flere arbeidsplasser for fisk som landes i Norge?

 • I hvilken grad har Stortingets fiskeripolitiske prinsipper blitt utfordret, og hva må eventuelt gjøres?

  • Spredt norsk eierskap

  • Fiskerieid flåte

  • Variert flåtestruktur

  • Kvote følger fartøy

 • Er det behov for å gjøre endringer i kvotesystemet for å sikre hovedmålene?

  • Bærekraftige fiskebestander

  • Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

  • Sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene

 • Hvordan ivareta rekrutteringen til fiskeryrket?

 • Hvilken betydning har offentlige kvotepriser for å ivareta de fiskeripolitiske målsettingene?

 • Hvordan ivaretar fiskeriforvaltningen balansen mellom lønnsomhet i fiskeflåten og lokalsamfunnsutvikling i utforming og forvaltning av regelverket for kvotefordeling?

 • Hvilken betydning har konsekvensutredninger for kvaliteten på forvaltningen?

Følgende ble invitert og møtte til høringen:

 • Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

 • Fiskeridirektoratet ved konstituert fiskeridirektør Per Sandberg

 • Nofima ved divisjonsdirektør Magnar Pedersen

 • Sametinget ved sametingsråd Silje Karina Muotka, sametingsrepresentant Ronny Wilhelmsen og sametingsrepresentant Sandra Andersen Eira

 • KS ved fylkesleder i KS Nord, Kari-Anne Opsal

 • Sjømatklyngen Senja ved styreleder Egil Johansen

 • Arena Fish 365 ved styreleder Ørjan Nergaard

 • Sjømatbedriftene ved administrerende direktør Robert Eriksson og sentralstyremedlem Tommy Torvanger

 • Sjømat Norge ved administrerende direktør Geir Ove Ystmark og direktør industri og handel, Sverre Johansen

 • Norges Råfisklag ved administrerende direktør Svein Ove Haugland

 • Norges Kystfiskarlag ved leder Tom Vegar Kiil

 • Norges Fiskarlag ved leder Kjell Ingebrigtsen

Arena Torsk ble også invitert til høringen, men takket nei til invitasjonen 29. juni 2020 med henvisning til at kvotepolitikk faller utenfor deres fokusområder. Norsk Sjømannsforbund ved områdeansvarlig Fiskeri, Ann Jorunn Olsen, meldte 8. oktober 2020 forfall til høringen pga. sykdom.

Det ble tatt stenografisk referat fra høringen. Referatet fra høringen følger som vedlegg til denne innstillingen.