Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
25.02.2020

Meld. St. 25 (2018-2019)

Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

Blir behandla av Familie- og kulturkomiteen
25.02.2020

Prop. 8 LS (2019-2020)

Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394

Blir behandla av Familie- og kulturkomiteen
25.02.2020

Prop. 8 LS (2019-2020)

Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394

Blir behandla av Familie- og kulturkomiteen
19.03.2020

Prop. 130 L (2018-2019)

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Blir behandla av Familie- og kulturkomiteen
19.03.2020

Meld. St. 29 (2018-2019)

Opplysningsvesenets fond

Blir behandla av Familie- og kulturkomiteen
19.03.2020

Dokument 8:25 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Arne Nævra og Karin Andersen om lukket fritids- og undervisningsopplegg med overnatting i trossamfunn

Blir behandla av Familie- og kulturkomiteen
24.03.2020

Prop. 31 L (2019-2020)

Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven)

Blir behandla av Familie- og kulturkomiteen
24.03.2020

Dokument 8:8 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser

Blir behandla av Familie- og kulturkomiteen