Lagtinget - Møte torsdag den 18. februar 1999 kl. 14

Dato: 18.02.1999

Dokument: (Besl. O. nr. 36 (1998-99), jf. Innst. O. nr. 29 (1998-99)og Ot.prp. nr. 32 (1998-99))

Sak nr. 2

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Talarar

Vidar Kleppe (Frp): Jeg vil vise til diskusjonen i Odelstinget om skatteloven. Jeg vil også vise til når det gjelder det forslaget jeg vil fremme på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre, at også Tverrpolitisk Folkevalgte i Odelstinget sluttet seg til at vi ikke skal innføre eget skattefritak for SND Invest AS. Vi vil behandle alle investeringsselskap likt. Det er hovedgrunnen til at jeg fremmer følgende forslag på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 26 første ledd bokstav e antas å burde utgå.»

Presidenten: Vidar Kleppe har fremsatt det forslag han refererte.

Flere har ikke bedt om ordet.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 19 mot 8 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.