Lagtinget - Møte torsdag den 18. februar 1999 kl. 14

Dato: 18.02.1999

Dokument: (Besl. O. nr. 37 (1998-99), jf. Innst. O. nr. 29 (1998-99)og Ot.prp. nr. 32 (1998-99))

Sak nr. 3

Odelstingets vedtak til lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.