Lagtinget - Møte torsdag den 18. februar 1999 kl. 14

Dato: 18.02.1999

Dokument: (Besl. O. nr. 38 (1998-99), jf. Innst. O. nr. 29 (1998-99) ogOt.prp. nr. 32 (1998-99))

Sak nr. 4

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.