Lagtinget - Møte torsdag den 7. desember 2000 kl. 14

Dato: 07.12.2000

Dokument: (Besl. O. nr. 19 (2000-2001), jf. Innst. O. nr. 25 (2000-2001)og Ot.prp. nr. 93 (1998-1999))

Sak nr. 2

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.