Lagtinget - Møte mandag den 17. juni 2002 (møtet ble satt tirsdag den 18. juni kl. 02.25)

Dato: 17.06.2002

Dokument: (Besl. O. nr. 80 (2001-2002), jf. Innst. O. nr. 72 (2001-2002)og Ot.prp. nr. 62 (2001-2002))

Sak nr. 15

Odelstingets vedtak til lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i samsvar med Grunnloven å oversende Kongen.