Lagtinget - Møte torsdag den 14. november 2002 kl. 14.20

Dato: 14.11.2002

Dokument: (Besl. O. nr. 11 (2002-2003), jf. Innst. O. nr. 7 (2002-2003)og Ot.prp. nr. 72 (2001-2002))

Sak nr. 12

Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Talarar

Petter Løvik (H): Eg viser til debatten om denne saka i Odelstingen og vil fremje følgjande forslag på vegner av Høgre og Kristeleg Folkeparti:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 9a-2 andre ledd første punktum skal lyde:

«Det fysiske miljøet i skolen bør vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler.»»

Presidenten: Petter Løvik har på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti fremsatt det forslaget han nå refererte.

Anne Helen Rui (A): På vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil jeg fremme følgende forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 9a-2 andre ledd andre punktum antas å burde lyde:

«Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel ikkje har ein dårlegare verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane enn dersom dei faglege normene hadde vore fulgte.»

Presidenten: Anne Helen Rui har på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fremmet det forslaget hun nå refererte.

Presidenten vil først la votere over forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti, deretter over forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Votering:Forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 18 mot 10 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Det vil så bli votert over forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.