Lagtinget - Møte tysdag den 17. juni 2003 kl. 15.30

Dato: 17.06.2003

Dokument: (Besl. O. nr. 123 (2002-2003), jf. Innst. O. nr. 124 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 44 (2002-2003))

Sak nr. 17

Odelstingets vedtak til lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.