Lagtinget - Møte tysdag den 9. desember 2003 kl. 14.25

Dato: 09.12.2003

Dokument: (Besl. O. nr. 27 (2003-2004), jf. Innst. O. nr. 20 (2003-2004)og Ot.prp. nr. 1 (2003-2004))

Sak nr. 14

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

Presidenten: Inge har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir i samsvar med Grunnlova å sende Kongen.