Lagtinget - Møte fredag den 26. november 2004 kl. 10.10

Dato: 26.11.2004

Dokument: (Besl. O. nr. 5 (2004-2005), jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) ogOt.prp. nr. 74 (2003-2004))

Sak nr. 2

Odelstingets vedtak til lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.