Lagtinget - Møte torsdag den 18. juni 2009 kl. 03.24 (Møtet ble satt etter midnatt.)

Dato: 18.06.2009

Dokument: (Besl. O. nr. 154 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 127 (2008–2009))

Sak nr. 27 [03:31:40]

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.