Odelstinget - Møte tirsdag den 4. mai 1999 kl. 18

Dato: 04.05.1999

Referatsaker

Sak nr. 5

Referat

 • 1.(90)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  1. lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) (Besl. O. nr. 58 (1998-99))

  2. lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven m.v. (inndragning av utbytte) (Besl. O. nr. 59 (1998-99))

  3. lov om endringer i lov av 10. juni 1977 nr. 73 om jernbaneansvar overfor reisende (jernbaneansvarslova) (Besl. O. nr. 60 (1998-99))

  4. lov om endringer i lov av 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon m.m. (Besl. O. nr. 61 (1998-99))

  5. lov om endring i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (Besl. O. nr. 62 (1998-99))

  6. lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (begrensninger i adgangen for ansatte i finansinstitusjoner m.v. til å foreta handel i finansielle instrumenter for egen regning) (Besl. O. nr. 63 (1998-99))

  7. lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) (Besl. O. nr. 64 (1998-99))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2. (91)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endring i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (enhetskvoteordning) (Besl. O. nr. 57 (1998-99))

  2. lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover (klagenemnd for utlendingssaker m.v.) (Besl. O. nr. 49 (1998-99))

  3. lov om endringer i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) (Besl. O. nr. 47 (1998-99))

  4. lov om endringer i postloven (Besl. O. nr. 51 (1998-99))

  5. lov om endringer i lov av 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (telelov) og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 52 (1998-99))

  6. lov om endring i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (Besl. O. nr. 62 (1998-99))

  – er sanksjonert under 30. april 1999

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(92)

  Lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde mv (Ot.prp. nr. 54 (1998-99))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(93)

  Lov om endringar i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og i lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram (Rammene for den forretningsmessige verksemda til Norsk rikskringkasting AS) (Ot.prp. nr. 55 (1998-99))

 • 5.(94)

  Lov om endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting m.m. (Reklame for livssyn og politiske budskap i kringkasting) (Ot.prp. nr. 58 (1998-99))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 6. (95)

  Lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet (Ot.prp. nr. 56 (1998-99))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 7.(96)

  Lov om gjennomføring av Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar (Ot.prp. nr. 57 (1998-99))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.