Odelstinget - Møte tysdag den 16. november 1999 kl. 13.45

Dato: 16.11.1999

Referatsaker

Sak nr. 4

Referat

 • 1.(10)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

1. lov om teknisk fagskole (Besl. O. nr. 1 (1999-2000))

2. lov om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 2 (1999-2000))

3. lov om endring i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 3 (1999-2000))

4. lov om endringar i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (Besl. O. nr. 4 (1999-2000))

5. lov om endring i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) (Besl. O. nr. 5 (1999-2000))

6. lov om endring i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 6 (1999-2000))

7. lov om endringar i lov av 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende (Besl. O. nr. 7 (1999-2000))

8. lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven m.v. (etterforskningsmetoder m.v.) (Besl. O. nr. 8 (1999-2000))

– og at lovvedtakene er sendt Kongen.

Samr.: Vert lagd ved protokollen.

 • 2.(11)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Gerd Fladset, Siv Jensen, Øyvind Vaksdal, Terje Knudsen og Thore Aksel Nistad om lov om endring i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, endring av § 10 slik at staten bærer kostnadene til særskilt gransking før iverksetting av tiltak (Dokument nr. 8:14 (1999-2000))

  Samr.: Vert send energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(12)

  Lov om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. (Ot.prp. nr. 15 (1999-2000))

  Samr.: Vert send familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 4.(13)

  Lov om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (eierbegrensningsregler og holdingmodell) (Ot.prp. nr. 9 (1999-2000))

  Samr.: Vert send finanskomiteen.

 • 5.(14)

  Lov om endring i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (Ot.prp. nr. 10 (1999-2000))

 • 6.(15)

  Lov om endring i passloven (økt passgebyr) (Ot.prp. nr. 14 (1999-2000))

  Samr.: Nr. 5 og 6 vert sende justiskomiteen.

 • 7.(16)

  Lov om endringar i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven) og lov av 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) (Ot.prp. nr. 13 (1999-2000))

  Samr.: Vert send kommunalkomiteen.

 • 8.(17)

  Lov om opphevelse av lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank m.m (Overføring av Landbruksbankens oppgaver til Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond) (Ot.prp. nr. 11 (1999-2000))

 • 9.(18)

  Lov om kornforvaltning m.v. (Ot.prp. nr. 12 (1999-2000))

 • 10.(19)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Ansgar Gabrielsen og Terje Knudsen om endring av lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror (omsetningsloven) slik at medlemmenes sammensetning i Omsetningsrådet og rådets arbeidsutvalg endres (Dokument nr. 8:13 (1999-2000))

  Samr.: Nr. 8 – 10 vert sende næringskomiteen.

 • 11.(20)

  Lov om endring i lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (brukerstyrt personlig assistanse) (Ot.prp. nr. 8 (1999-2000))

  Samr.: Vert send sosialkomiteen.