Odelstinget - Møte tysdag den 6. mars 2001 kl. 11

Dato: 06.03.2001

Referatsaker

Referat

 • 1.(62)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  1. lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter (Besl. O. nr. 60 (2000-2001))

  2. lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven) (Besl. O. nr. 63 (2000-2001))

  3. lov om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler (Besl. O. nr. 65 (2000-2001))

  4. lov om endringer i inkassoloven (Besl. O. nr. 61 (2000-2001))

  5. lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (bruken av varetektsfengsling m.v.) (Besl. O. nr. 62 (2000-2001))

  6. lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) (Besl. O. nr. 64 (2000-2001))

  7. lov om endring i lov 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven) (Besl. O. nr. 66 (2000-2001))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(63)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (bruken av varetektsfengsling m.v.) (Besl. O. nr. 62 (2000-2001))

  - er sanksjonert under 2. mars 2001

  Samr.: Nr. 1 og 2 vert lagde ved protokollen.

 • 3.(64)

  Lov om endringer i barnelova, forskotteringsloven og i enkelte andre lover (nye regler for beregning av barnebidrag m.m.) (Ot.prp. nr. 43 (2000-2001))

  Samr.: Vert send familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 4.(65)

  Lov om endring i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon (Ot.prp. nr. 42 (2000-2001))

 • 5.(66)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Lodve Solholm og Ulf Erik Knudsen om lov om opphevelse av lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Dokument nr. 8:55 (2000-2001))

  Samr.: Nr. 4 og 5 vert sende finanskomiteen.

 • 6.(67)

  Lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling) (Ot.prp. nr. 44 (2000-2001))

  Samr.: Vert send justiskomiteen.

 • 7.(68)

  Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) (Ot.prp. nr. 41 (2000-2001))

 • 8.(69)

  Lov om endringar i lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder m.m. (Ot.prp. nr. 45 (2000-2001))

  Samr.: Nr. 7 og 8 vert sende kommunalkomiteen.

 • 9.(70)

  Helge Elvebakk, Bergen, sender skriv datert 25. januar 2001 med krav om riksrettstiltale mot høyesterettsdommerne Kirsti Coward, Magnus Aarbakke, Karin M. Bruzelius, Trond Dolva, Vera Holmøy og Jens Edvin A. Skoghøy

  Samr.: Vert lagt bort.