Odelstinget - Møte mandag den 23. april 2001 kl. 19.55

Dato: 23.04.2001

Referatsaker

Referat

 • 1.(87)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  • 1. lov om endringer i straffeprosessloven og domstolloven mv. (forkynnelse av dommer og enkelte justeringer i to-instansreglene mv.) (Besl. O. nr. 70 (2000-2001))

  • 2. lov om endring i politiloven (begrenset politimyndighet til militære mannskaper på den norsk-russiske grense) (Besl. O. nr. 71 (2000-2001))

  • 3. lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. (Besl. O. nr. 72 (2000-2001))

  • 4. lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse (Besl. O. nr. 73 (2000-2001))

  • 5. lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven) (Besl. O. nr. 74 (2000-2001))

  • 6. lov om endringar i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energilova) (Besl. O. nr. 75 (2000-2001))

  • 7. lov om endringer i konsesjonsloven og odelsloven m.v. (opphevelse av forkjøpsrett og heving av arealgrenser) (Besl. O. nr. 76 (2000-2001))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(88)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i avgiftslovgivningen (Utsatt opphevelse av investeringsavgiftsloven m.v.) (Besl. O. nr. 68 (2000-2001))

  • 2. lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, lov 9. desember 1966 nr. 1 om hevd og lov 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre (Besl. O. nr. 12 (2000-2001))

  – er sanksjonert under 6. april 2001

 • 3.(89)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven) (Besl. O. nr. 63 (2000-2001))

  – er sanksjonert under 20. april 2001

  Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4.(90)

  Lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energiloven) (Ot.prp. nr. 56 (2000-2001))

 • 5.(91)

  Lov om endring av lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) (Ot.prp. nr. 60 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6.(92)

  Lov om barnetrygd (barnetrygdloven) (Ot.prp. nr. 57 (2000-2001))

 • 7.(93)

  Lov om endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon og i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap (Ot.prp. nr. 71 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 8.(94)

  Lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) (Ot.prp. nr. 59 (2000-2001))

 • 9.(95)

  Lov om endring i tvistemålslova (trygd for sakskostnader) (Ot.prp. nr. 63 (2000-2001))

 • 10.(96)

  Lov om endringar i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (Ot.prp. nr. 67 (2000-2001))

 • 11.(97)

  Lov om endringer i aksjelovgivningen m.m. (Ot.prp. nr. 68 (2000-2001))

 • 12.(98)

  Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse) (Ot.prp. nr. 70 (2000-2001))

 • 13.(99)

  Lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) – unntak fra innsynsrett (Ot.prp. nr. 72 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 8–13 sendes justiskomiteen.

 • 14.(100)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Kristin Halvorsen om lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven). (Dempe store husleieøkninger i leiemarkedet, sikre bedre botrygghet for leietakere og likestille brukerbetalingen i tvisteløsningsutvalget og forliksrådet.) (Dokument nr. 8:83 (2000-2001)) Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 15.(101)

  Lov om endring i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (vederlag ved tildeling av konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret) (Ot.prp. nr. 65 (2000-2001))

 • 16.(102)

  Lov om endringer i lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v. (Ot.prp. nr. 69 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 15 og 16 sendes næringskomiteen.

 • 17.(103)

  Lov om endringer i folketrygdloven (samleproposisjon våren 2001) (Ot.prp. nr. 64 (2000-2001))

 • 18.(104)

  Lov om endringer i apotekloven og legemiddelloven (Ot.prp. nr. 61 (2000-2001))

 • 19.(105)

  Lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (endring og utvidelse av tilsynet med tjenester i omsorgsboliger og andre hjemmebaserte tjenester og forlengelse av virketiden for kapittel 6A) (Ot.prp. nr. 62 (2000-2001))

 • 20.(106)

  Lov om helseforetak m.m. (Ot.prp. nr. 66 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 17–20 sendes sosialkomiteen.

 • 21.(107)

  Lov om endringer i svalbardloven m.m. (innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen) (Ot.prp. nr. 58 (2000-2001))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.