Odelstinget - Møte tirsdag den 7. mai 2002 kl. 18

Dato: 07.05.2002

Referatsaker

Referat

 • 1.(111)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om utenrikstjenesten (Besl. O. nr. 31 (2001-2002))

  2. lov om endringer i lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger og lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) (Besl. O. nr. 47 (2001-2002))

  – er sanksjonert under 3. mai 2002

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(112)

  Lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. (Ot.prp. nr. 75 (2001-2002))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(113)

  Lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Om skolemiljøet til elevane) (Ot.prp. nr. 72 (2001-2002))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 4.(114)

  Midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet (Ot.prp. nr. 73 (2001-2002))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 5.(115)

  Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) (Ot.prp. nr. 74 (2001-2002))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 6.(116)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Gunn Olsen og Asmund Kristoffersen om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdlovens regler om pleiepenger til et medlem med omsorg for et barn som er innlagt i helseinstitusjon) (Dokument nr. 8:123 (2001-2002))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.