Odelstinget - Møte torsdag den 24.oktober 2002 kl. 12.25

Dato: 24.10.2002

Referatsaker

Referat

 • 1.(9)

  Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) mv. (Ot.prp. nr. 9 (2002-2003))

 • 2.(10)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg og Hill-Marta Solberg om lov om endring i lov 22. mai 1998 nr. 30 om offentliggjøring av politiske partiers inntekter. (Omfatter også støtte til politiske partiers fylkes- og kommuneorganisasjon) (Dokument nr. 8:10 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 3.(11)

  Lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (Ot.prp. nr. 7 (2002-2003))

 • 4.(12)

  Lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.) (Ot.prp. nr. 8 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes justiskomiteen.

 • 5.(13)

  Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Kommunalansattes Fellesorganisasjon og Servicebedriftenes Landsforening i samband med tariffrevisjonen 2002 (Ot.prp. nr. 10 (2002-2003))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.